Translations into English:

  • figs   

Example sentences with "figa (owoc)", translation memory

add example
Należy zatem ustalić cenę skupu na rok gospodarczy ‧/‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalającym, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figThe buying-in price should therefore be set for the ‧/‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
Metoda pobierania próbek fig suszonych (partie < ‧ tonMethod of sampling for dried figs (lots < ‧ tonnes
Ogólne zasady pobierania próbek fig suszonych, orzechów ziemnych i orzechówGeneral survey of the method of sampling for dried figs, groundnuts and nuts
EUR za dzień i za tonę netto dla suszonych figEUR ‧,‧ per day and per tonne net weight for dried figs
Masa próbki zbiorczej ≤ ‧ kg, którą to ilość należy wymieszać i podzielić na dwie lub trzy równe próbki laboratoryjne o masie ≤ ‧ kg przed zmieleniem (ten podział na dwie lub trzy próbki laboratoryjne nie jest konieczny w przypadku fig suszonych poddawanych dalszemu sortowaniu lub innej obróbce fizycznej oraz gdy dostępny jest sprzęt umożliwiający homogenizację próbki o masie do ‧ kgWeight of the aggregate sample ≤ ‧ kg which shall be mixed and divided into two or three equal laboratory samples of ≤ ‧ kg before grinding (this division into two or three laboratory samples is not necessary in case of dried figs, subjected to further sorting or other physical treatment and of the availability of equipment which is able to homogenise up to ‧ kg samples
mieszanki orzechów lub owoców suszonych objęte kodem CN ‧, zawierające figi, orzechy laskowe lub pistacjemixtures of nuts or dried fruits falling within CN code ‧ and containing figs, hazelnuts or pistachios
Oprócz tej cechy figi te mają jeszcze inne właściwości fenologiczne i organoleptyczne, wśród których najważniejsze to duża zawartość cukrów, zdatność do przechowywania i łatwość przetwarzania zgodnie z różnorakimi przepisami tradycyjnymiTo this are added other phenological and organolepetic characteristics, including the high sugar content, ease of preservation and high suitability for being processed using various traditional methods
Przepisy niniejszego rozporządzenia zastępują, poprzez ich zmianę w świetle zmian w ustawodawstwie oraz zdobytego doświadczenia, przepisy rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie nabywania, sprzedaży oraz składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz fig przez agencje składujące[‧], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧[‧]Whereas the provisions of this Regulation replace, by altering them in the light of changes in the law and experience gained, the provisions of Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ March ‧ on the purchasing, selling and storage of unprocessed dried grapes and figs by storage agencies, as last amended by Regulation (EC) No ‧ and of Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ March ‧ on storage aid and financial compensation for unprocessed dried grapes and figs, as last amended by Regulation (EC) No
cena minimalna nieprzetworzonych suszonych fig określona w art. ‧b rozporządzenia (WE) nr ‧ wynosi ‧ EUR za tonę netto od producentathe minimum price for unprocessed dried figs referred to in Article ‧b of Regulation (EC) No ‧ shall be EUR ‧ per net tonne from the producer
w wyniku tego stosowne przepisy w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie nabywania, sprzedaży i składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i fig przez agencje składujące‧ oraz w rozporządzeniu (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. określającym szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do ananasów w puszkach‧, powinny zostać skreśloneWhereas as a consequence, the corresponding provisons in Commission Regulations (EEC) No ‧ of ‧ March ‧ on the purchasing, selling and storage of unprocessed dried grapes and figs by storage agencies and (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for the application of production aid for tinned pineapples should be deleted
orzechy leszczyny, figi i pistacje, przetworzone lub zakonserwowane, w tym mieszanki objęte kodem CNhazelnuts, figs and pistachios, prepared or preserved, including mixtures falling within CN code
CPA ‧.‧.‧: Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowychCPA ‧.‧.‧: Women’s or girls’ slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, dressing gowns, negligees, bathrobes and similar articles, knitted or crocheted
Produkty tradycyjne , takie jak ser gbejna , suszone na słońcu pomidory , oliwa z oliwek , wino , miód , suszone figi i inne produkty wysokiej jakości nie przestają przyczyniać się do ochrony kulinarnego dziedzictwa , które bardzo wysoko cenią konsumenci .Traditional products such as ‘ cheeselets ’ , sun-dried tomatoes , olive oil , wine , honey , dried figs and other quality products continue to contribute to maintaining a culinary heritage that is much appreciated by consumers .
Wyniki losowego pobierania próbek i analiza przesyłek suszonych fig, orzechów laskowych i pistacji pochodzących lub wysyłanych z Turcji wykazują, że istnieje stała potrzeba specjalnych warunków określonych w decyzji ‧/WE w celu zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony zdrowia publicznego we WspólnocieThe results of random sampling and analysis of consignments of dried figs, hazelnuts and pistachios originating in or consigned from Turkey demonstrate that there is a continuing need for the special conditions set out in Decision ‧/EC in order to provide a sufficient level of protection of public health within the Community
Treść wniosków o przyznanie pomocy w przypadku śliwek i suszonych figContent of aid applications in the case of prunes and dried figs
Przez te trzy do siedmiu dni (czas trwania zależy od oceny miejscowych robotników, którzy na podstawie swojego doświadczenia decydują o jego długości) ocenia się różne aspekty suszących się fig: przeprowadza się ocenę sensoryczną stopnia dojrzałości i jej jednorodności, ocenę stanu sanitarnego, a także cech organoleptycznych i estetycznych, aby uzyskać produkt końcowy odpowiedni do konsumpcji i do późniejszego przetwarzania (na przykład w ciągu pierwszych dni figi muszą być kilkakrotnie obrócone ręcznie, aby zapewnić jednorodne wysuszenie; usuwa się owoce bez ogonka lub noszące ślady spalenia słońcem itdOver the ‧-‧ days (the period depends on the local grower's past experience and assessment) a great deal of attention is paid to the drying figs: sensory assessment of the degree and uniformity of ripening, health status and organolepetic and aesthetic qualities, in order to arrive at a final product that is suitable for consumption and subsequent processing (for example, in the first few days the figs must be turned by hand at least twice a day to allow uniform drying; figs without stalks, those with marks from burning by the sun and so on are discarded
Według BER, szacunek firm FIGA/Nortakst stanowił również teoretyczną ocenę wartości rentownego przedsięwzięciaAccording to BER, the FIGA/Nortakst appraisal was also a theoretic going concern value assessment
Przepisy szczególne dotyczące pobierania próbek owoców suszonych z wyjątkiem fig suszonych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach próżniowychSpecific sampling provisions for dried fruit with the exception of dried figs traded in vacuum packs
Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ powinien być stosowany w odniesieniu do cen sprzedaży suszonych winogron i fig będących w posiadaniu agencji składowania, wyznaczanych z wyprzedzeniem w euro na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrArticle ‧) of Regulation (EEC) No ‧ should apply to the selling prices fixed in advance in euro pursuant to Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ for dried grapes and figs held by the storage agencies
Szczególna metoda pobierania próbek fig suszonych i produktów pochodnych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach próżniowychSpecific method of sampling of dried figs and derived products traded in vacuum packs
Interwencja w odniesieniu do suszonych winogron i figIntervention for dried grapes and figs
Rozporządzenie (WE) nr ‧ wprowadza, z jednej strony, pomoc dla organizacji producentów dostarczających pomidory, brzoskwinie i gruszki do przetworzenia na produkty wymienione w załączniku I do powyższego rozporządzenia oraz, z drugiej strony, pomoc dla przetwórców śliwek i figRegulation (EC) No ‧ introduced, on the one hand, aid to producer organisations delivering tomatoes, peaches and pears for processing into the products listed in Annex I to that Regulation and, on the other hand, aid to processors of prunes and figs
Niniejsze rozporządzenie wprowadza przepisy właściwe dla fig do art. ‧ i ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie cen minimalnych płaconych producentom i kwot pomocy produkcyjnej w odniesieniu do niektórych przetworów owocowych i warzywnych kwalifikujących się do objęcia pomocą produkcyjną‧, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧, zaktualizowanego zgodnie z rozwojem prawnym, technicznym oraz ekonomicznymWhereas this Regulation incorporates the provisions specific to figs in Articles ‧ and ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ on minimum prices payable to producers and amounts of production aid for certain processed fruit and vegetables eligible for production aid, as last amended by Regulation (EC) No ‧, updated in line with legal, technical and economic developments
Przetwórcy śliwek oraz suszonych fig przedkładają wnioski o przyznanie pomocy właściwym organom Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane jest przetwarzanieProcessors of prunes and dried figs shall submit aid applications to the competent authorities of the Member State in which processing is carried out
Showing page 1. Found 389 sentences matching phrase "figa (owoc)".Found in 0.258 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.