Translations into English:

  • figs   

Example sentences with "figa (owoc)", translation memory

add example
Należy ustalić dopłaty do przechowywania nieprzetworzonych suszonych winogron i nieprzetworzonych suszonych fig z roku gospodarczego ‧/‧ zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych figThe storage aid for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs from the ‧/‧ marketing year should be set in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
W art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych ustalono daty lat gospodarczych dla suszonych figArticle ‧(c) of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the aid scheme for products processed from fruit and vegetables, lays down the dates of the marketing year for dried figs
Szczególna metoda pobierania próbek fig suszonych i produktów pochodnych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach próżniowychSpecific method of sampling of dried figs and derived products traded in vacuum packs
Jednakże, do roku gospodarczego ‧, umowy dodatkowe do umów dla nieprzetworzonych suszonych fig przeznaczonych do produkcji past figowych mogą być podpisywane nie później niż ‧ maja oraz mogą zwiększyć ilości pierwotnie przewidziane w umowach o nie więcej niż ‧%However, until the ‧ marketing year, amendments to contracts for unprocessed dried figs intended for the production of fig pastes may be concluded no later than ‧ May and may increase the quantities originally stipulated in the contracts by no more than ‧ %
Właściwe organy każdego Państwa Członkowskiego zapewniają, że przywożone suszone figi, orzechy laskowe i pistacje wymienione ust. ‧, pochodzące lub wysyłane z Turcji, podlegały kontroli dokumentacji w celu zapewnienia, że spełnione zostały wymagania dotyczące świadectwa zdrowia i wyników pobierania próbek określone w ustThe competent authorities in each Member State shall ensure that imported dried figs, hazelnuts and pistachios, as mentioned in paragraph ‧, originating in or consigned from Turkey are subject to documentary checks to ensure that the requirement for the health certificate and sampling results referred to in paragraph ‧ are complied with
CPA ‧.‧.‧: Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowychCPA ‧.‧.‧: Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, dressing gowns, negligees, bathrobes and similar articles, knitted or crocheted
Termin operacyjny dotyczący kursu wymiany mającego zastosowanie do pomocy dla organizacji producentów pomidorów, brzoskwiń i gruszek, określonych w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, oraz pomocy produkcyjnej w odniesieniu do suszonych fig i śliwek, określonych w art. ‧a ust. ‧ tego rozporządzenia, przypada na pierwszy dzień miesiąca, w którym przetwórca odbiera produktyThe operative event for the conversion rate applicable to the aid to producer organisations referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ for tomatoes, peaches and pears and the production aid for dried figs and prunes as referred to in Article ‧a of that Regulation shall fall on the first day of the month in which the processor takes over the products
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SUSZONYCH FIGCHARACTERISTICS OF DRIED FIGS
Metoda pobierania próbek fig suszonych (partie ≥ ‧ tonMethod of sampling for dried figs (lots ≥ ‧ tonnes
Upoważnienie do przeprowadzenia takiej oceny uzgodniono z Ministerstwem Handlu i Przemysłu. FIGA/Nortakst przedłożyły swoje sprawozdanie dnia ‧ kwietnia ‧ r. z wnioskiem, iż wartość rynkowa mieszkań wynosi ‧ mln NOKThe mandate for the assessment was agreed upon with the Ministry of Trade and Industry. FIGA/Nortakst submitted its report on ‧ April ‧ with the conclusion that the market value of the apartments was NOK ‧ Million
Concepción Arenal (‧-‧) poświęciła jeden ze swoich wierszy podarunkom bożonarodzeniowym:Kłaniają się przed nim i ofiarują- Walencja i Murcja wozy cytryn, pomarańczy, daktyli i granatów, świeżych winogron i suszonych figConcepción Arenal (‧-‧) dedicates one of her poems to the Christmas box: They pay it homage and, by way of tribute, Valencia and Murcia offer limes, carts of oranges, dates and pomegranates, fresh grapes and dried figs
Właściwy sposób na zjedzenie figi w towarzystwie to pokroić ja na cztery części, trzymając za koniuszek, i otworzyć ją, jest błyszcząca, różowa, wilgotna, słodka, kwiat o czterech silnych płatkachThe proper way to eat a fig in society is to split it in four, holding it by the stump, and open it, so it is a glittering, rosy, moist, honeyed, heavy- petalled, four- petalled flower
Co cię opętało, by zrobić pudding z fig?What possessed you to make fig pudding?
Półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianinWomen's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted
W celu zapewnienia, aby wyrywkowe pobieranie próbek i przeprowadzanie analiz przesyłek suszonych fig, orzechów laskowych i pistacji pochodzących lub wysłanych z Turcji były dokonywane w sposób ujednolicony w całej Wspólnocie, właściwe jest ustalenie przybliżonej częstotliwości wyrywkowego pobierania próbek i przeprowadzania analiz, jak również określenie metody pobierania próbek stosowanej w odniesieniu do orzechów laskowych, włącznie z opakowaniami próżniowymiIn order to ensure that the random sampling and analysis of consignments of dried figs, hazelnuts and pistachios originating in or consigned from Turkey are performed in a harmonised manner throughout the Community, it is appropriate to fix an approximate frequency for the random sampling and analysis, as well to specify the sampling method to apply for hazelnuts, including vacuum packs
mąka, mączka i proszek z orzechów leszczyny, fig i pistacji objęte kodem CNflour, meal and powder of hazelnuts, figs and pistachios falling within CN code
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalające na rok gospodarczy ‧/‧ cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figiCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the buying-in price to be applied by storage agencies for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
Produkty tradycyjne , takie jak ser gbejna , suszone na słońcu pomidory , oliwa z oliwek , wino , miód , suszone figi i inne produkty wysokiej jakości nie przestają przyczyniać się do ochrony kulinarnego dziedzictwa , które bardzo wysoko cenią konsumenci .Traditional products such as ‘ cheeselets ’ , sun-dried tomatoes , olive oil , wine , honey , dried figs and other quality products continue to contribute to maintaining a culinary heritage that is much appreciated by consumers .
Figi w płonącym koniakuFigs in cognac flambé
ustalające na rok gospodarczy ‧/‧ cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figisetting, for the ‧/‧ marketing year, the buying-in price to be applied by storage agencies for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
ustalające, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figfixing, for the marketing year ‧/‧, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the amount of production aid for dried figs
Jako dzieciak sprzedawałem figi w górach Albanii i przybył człowiek z ambasady amerykańskiejAs a kid, I was selling figs in the mountains of Lebanon.And there' s a man that came from the U. S. Embassy
Metoda pobierania próbek fig suszonych, orzechów ziemnych i orzechów (partie ‧ tonMethod of sampling for dried figs, groundnuts and nuts (lots ≥ ‧ tonnes
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalające na rok gospodarczy ‧/‧ cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
W celu zapewnienia jednolitego stosowania należy ustanowić zasady przeprowadzania kontroli dotyczących cech charakterystycznych suszonych fig przed przetworzeniem oraz po nimWhereas, to ensure uniform application, rules should be laid down on carrying out checks on the characteristics of dried figs before and after processing
Showing page 1. Found 389 sentences matching phrase "figa (owoc)".Found in 0.557 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.