Translations into English:

  • Baltic States   

Example sentences with "baltiska staterna", translation memory

add example
Europeiska unionen borde förstå att under de femtio åren av sovjetisk ockupation begick den kommunistiska regimen åtskilliga brott mot befolkningen i de baltiska staterna.The European Union should understand that during the 50 years of Soviet occupation the Communist regime committed multiple crimes against the populations of the Baltic States.
Även om alla ansökarländer skall bedömas efter sina egna förtjänster , är det viktigt att betona att de baltiska staternas samtidiga anslutning skulle till exempel ha positiva följdverkningar i säkerhetspolitiska avseenden .Although all applicant countries must be assessed according to their own merits , it is important to emphasise that for the Baltic countries to accede simultaneously would have positive repercussions for security policy , for example .
Jag har full förståelse för den förlust som Ryssland står inför i och med att de bilaterala frihandelsavtalen med anslutningsländerna upphör, men totalt sett sjunker tulltaxorna från 9 till 4 procent, och Ryssland är tvunget att utsträcka partnerskaps- och samarbetsavtalet till de baltiska staterna på grund av tvister om etniska ryska minoriteters rättigheter i dessa länder.I sympathise at the loss Russia faces with the ending of the bilateral free trade agreements with the acceding EU states, but overall, the tariffs drop from 9% to 4% and Russia cannot fail to extend the Partnership and Cooperation Agreements to the Baltic Republics because of disputes over ethnic Russian minority rights there.
Europeiska unionen skall utvidgas till att omfatta Cypern och Malta , de sex länder som unionen slutit Europaavtal med , de baltiska staterna samt ( på längre sikt ) Slovenien .Central and Eastern Europe ( — » point 814 ) were debated at the partsession from 3 to 7 April ; 3 Mr Santer addressed the additional sitting from 28 February to 2 March4on the same subject , when he reminded the House that the basic decision of principle had been taken to envisage Union member ship for Cyprus , Malta , the six countries with which the Community had signed Europe Agreements , the Baltic States and subsequently Slovenia .
I dag hyllade talmannen här i parlamentet minnet av dem som deporterats från tre baltiska stater - Estland, Lettland och Litauen.Today the President of this Parliament honoured the memory of those deported from three Baltic States - Estonia, Latvia and Lithuania.
Min grupp tror, i synnerhet med tanke på den ryska politiska och ekonomiska krisen, att vi behöver granska vår inställning avseende de baltiska staterna.My Group believes, especially in the context of the Russian political and economic crisis, that we need to review our position with regard to the Baltic States.
I det här fallet gäller det främst Polen och de baltiska staterna.In this instance, this applies primarily to Poland and the Baltic states.
Det är önskvärt att detta problem får en snabb lösning och att man inte på detta sätt försämrar de baltiska staternas utveckling i fråga om EU-medlemskap.We must just hope that this problem is resolved swiftly so that developments towards EU membership for the Baltic countries do not deteriorate.
Ansökningar som omfattar två eller tre av staterna är välkomna vad avser modulaiisering av studieprogram och införande av system för kvalitetssäkring för att uppnå akademiskt erkännande och förenliga system för överföring av kurspoäng mellan de baltiska staterna .Applications involving two or three of the States aie invited in the field of modularising study programmes and introducing quality assurance systems to achieve academic recognition and compatible credit transfer systems among the Baltic States .
Som dansk ser man i regel också de tre baltiska staterna som ett slags nordiska länder .Let me remind you of what I have said . Now is the time , tomorrow is too late .
Varje dag läser man in tidningarna och hör på radion om nya trafikprojekt med passagerare och varor, och det är ett praktiskt uttryck för den närmare förbindelsen, som även bär med sig de politiska perspektiven och målen för alla de tre baltiska staterna, för Estland, Lettland och Litauen.Every day, we read in the newspapers and hear on the radio that new routes are being proposed for both passenger and freight traffic, and this is a practical expression for the rapprochement which also carries the political perspectives and aims for all three Baltic states, Lithuania, Estonia and Latvia.
Man skulle därför kunna tänka sig till exempel att 75 procent finansieras av Europa och 25 procent av medlemsstaterna, i synnerhet de baltiska staterna.We could therefore move towards having, for example, 75% of funding by Europe and 25% by the Member States, in particular, the Baltic States.
Jag säger även detta för att vi skulle vara för en utvidgning av vår europeiska gemenskap mot de baltiska staterna, om denna inte alltmer tyvärr blev ett slags blandning av Sovjetunionen och USA och om den inte som enda framtidsutsikt erbjöd ett tvång som ständigt blir mer byråkratiskt.What I also mean is that we would be in favour of the enlargement of our European Community to include the Baltic countries, but for the fact that Lithuania is, alas, increasingly a blend of the Soviet Union and the United States, and has nothing to offer beyond an increasingly bureaucratic yoke.
Det är endast den rättsliga efterträdaren till Sovjetunionen, Ryska federationen, som fortfarande förnekar fakta när det gäller det olagliga införlivandet av de baltiska staterna i Sovjetunionenwhereas only the legal successor to the Soviet Union, the Russian Federation, still denies the fact of the illegal incorporation of the Baltic States into the Soviet Union
Det är den sydligaste och också den största av de tre baltiska staterna .Itis the most southerly and also the largest of the three Baltic States .
Varför har inte Europaparlamentet riktat sin uppmärksamhet mot den ökande fascismen i de baltiska staterna som Vitryssland gjorde när landet lade fram en resolution i ämnet inför FN?Why has the European Parliament not turned its attention to rising fascism in the Baltic States, as Belarus did when it tabled a resolution on the subject before the UN?
De flesta av dem, förutom de baltiska staterna, har redan nivåer som är högre än dessa satser.Most of them, except the Baltic States, are already at levels above those rates.
Vid utskottsdebatterna kändes det upprörande att många medlemmar ville bunta ihop de baltiska staterna i ett block utan att alls ta hänsyn till deras historiska, samhälleliga och socioekonomiska bakgrunder.The committee was quite horrified that many members wished to lump together the Baltic states as one block, sweeping away these countries' entirely different historical, social, and socio-economic backgrounds.
2431 2073 vägtransport baltiska staterna . CÖE. transportpolitik befordran av varor .1507 settlement of disputes curriculum secondary legislation
Frihandelsavtalen ( FTA ) , som innehåller samma konkurrensregler som Europaavtalen med de central- och östeuropeiska länderna , trädde i kraft den 1 januari 1995 som en del av den förberedande strategin inför anslutningen av de baltiska staterna ( Estland , Lettland , Litauen ) .As part ofthe pre-aocession shategy for the Baltic States ( Estoni4 Latvia andLithuania ) , the Free Trade Ageements ( FTAs ) , which contain the same competition rules as those in the Europe Agreements with the CEECs , came into force on I January 1995 .
Slutsatsen är uppenbar: vi måste vidta omedelbara åtgärder för att bli oberoende av de ryska gasleveranserna, samtidigt som vi kommer ihåg talesättet ”de svagaste dukar under först”, vilket innebär att vi först måste rädda de länder som gränsar till och är fullständigt beroende av gasleveranserna från öst, t.ex. Polen och de baltiska staterna, om inte EU anser att privata och ryska intressen är viktigare.The conclusion is clear for all to see: we need to take urgent measures for independence from Russian gas supplies, bearing in mind the maxim of 'the weakest sink first', meaning that first we need to rescue the countries bordering and wholly dependent upon gas supplies from the East, such as Poland and the Baltic States, unless the European Union considers private interests and the interests of those representing Russia to be more important.
De baltiska staternas och särskilt Estlands betydande framsteg är mycket välkomna.The significant progress made by the Baltic States, and by Estonia in particular, is very welcome.
Jag inledde mitt uttalande i går före fastställandet av arbetsplanen med ett ord om vad Charles Tannock hade sagt, vilket jag karakteriserade, och sedan gick jag direkt in på huvudfrågan i mitt inlägg, vilken var situationen i de baltiska staterna.I started my statement yesterday before the order of business with a word about what Mr Tannock had said, which I qualified, and then I immediately went into the main point of my intervention, which was the situation in the Baltic States.
Slutligen hade rådet ett första gemensamt möteenligt den strukturerade dialogen med transportministrarna från länderna i Central- och Östeuropa och de baltiska staterna .Finally , the Council held a first joint meetingwithin the framework of the structured dialoguewith the transport ministers of the CCEE .
De baltiska staterna med mål på 25, 40 och 23 procent har också varit framgångsrika, och deras siffror ligger över genomsnittet i Europa på detta viktiga område.The Baltic States, with targets of 25%, 40% and 23%, have also been very successful and their figures are above the European average in this important area.
Showing page 1. Found 104363 sentences matching phrase "baltiska staterna".Found in 8.759 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.