Translations into English:

  • Baltic States   

Example sentences with "baltiska staterna", translation memory

add example
Varför måste mina landsmän fortfarande lyssna till Rysslands historia om att det faktiskt inte skedde någon ockupation av de baltiska staterna, att de baltiska staterna inte var ockuperade till följd av Hitler-pakten (Molotov-Ribbentrop-pakten) och att de baltiska staterna själva valde socialismen sommaren 1940?Why do my compatriots still need to listen to Moscow's story that there really was no occupation of the Baltic countries, that the Baltic countries were not occupied as a result of the Hitler (Molotov-Ribbentrop) pact, and that it was the socialist choice of the Baltic countries in the summer of 1940?
För det andra skulle det vara en positiv signal till alla de baltiska staterna och den baltiska regionen om att de baltiska staterna och regionen är stabila och i stånd att föra en pragmatisk politik.Second, it would be a positive signal to all of the Baltic States and the Baltic region that the Baltic States and the region are stable and capable of following pragmatic policies.
För det andra korsar nästan all godstransport på järnväg i de tre baltiska staterna de av EU:s yttre gränser som förbinder de baltiska staternas hamnar med marknaderna i Ryssland, Vitryssland och andra OSS-stater.Secondly, in the three Baltic States almost all transportation of rail freight crosses European Union external borders connecting the sea ports of the Baltic States with the markets of Russia, Belarus and other CIS states.
Vid ett möte nyligen med de baltiska staternas premiärministrar och de beslut som fattades där är det oerhört viktigt att de baltiska staterna inte lägre kommer att vara en energiö.A recent meeting of Baltic prime ministers and the decisions taken there are so vitally important that the Baltic countries will no longer be an energy island.
Herr talman, herr Kelam, ledamöterna från de baltiska staterna, mina damer och herrar! I dag högtidlighåller vi särskilt minnet av fördrivningarna och massdeportationerna från de baltiska staterna.Mr President, Mr Kelam, Members from the Baltic States, ladies and gentlemen, today we are, in particular, commemorating the expulsions and mass deportations from the Baltic States.
Som ett exempel anser våra kolleger från de baltiska staterna att det vore bättre om gas levereras via ett gasnät som går tvärs igenom de baltiska staterna, istället för ett offshorenät i Baltikum.By way of example, our fellow Members from the Baltic States think that it would be more appropriate to have a gas transport network crossing the Baltic States to supply them, rather than an offshore network in the Baltic.
De baltiska staterna talade mycket om samarbete och sammankopplingar med den nordiska marknaden, men tills detta paket utformades hade vi ryggat inför verklig utveckling av baltisk sammankoppling.The Baltic States talked a lot about cooperation and interconnections with the Nordic market but, until the formulation of this package, we had somehow stopped short of real development on Baltic interconnection.
Tyvärr nämns inte något av de projekt som är viktiga för de baltiska staterna och Polen, till exempel Amber-ledningen och de elledningar som gör det möjligt att snabbt koppla samman den avlägsna baltiska regionen med det europeiska området.Unfortunately, it fails to mention any of the projects which are important for the Baltic countries and Poland, such as the ‘Amber’ pipeline or electricity connections, allowing the isolated Baltic region to be quickly switched into the European area.
Utan att försöka förbise det stalinistiska förtrycket på något sätt skulle ett antal européer, när de ställs inför olika demonstrationer av nostalgi för Tredje riket, utan tvekan också ha hoppats att få höra oss säga att det ur intellektuell och moralisk synvinkel är oacceptabelt att ursäkta nazisternas ohyggligheter genom att peka på stalinismens brott, och att vi verkligen – med tanke på minneskriget som för närvarande gör att de baltiska republikerna och Ryssland är i konflikt med varandra – bör komma ihåg Nazitysklands del av ansvaret för tragedin i de baltiska staterna.Without choosing to overlook Stalinist oppression in any way, a number of Europeans, when confronted with various demonstrations of nostalgia for the Third Reich, would without doubt have also hoped to hear us say that excusing the Nazi atrocities by pointing the finger at Stalinist crimes is unacceptable from an intellectual and moral viewpoint, and indeed that – in view of the war of remembrance that is currently bringing the Baltic republics and Russia into conflict – we should keep in mind Nazi Germany’s share of the responsibility in the tragedy of the Baltic States.
Man kan inte flyga direkt från de baltiska staterna till Förenta staterna, och antalet rutter till Förenta staterna från Spanien, Irland och Grekland är mycket begränsade.You cannot fly directly from the Baltic countries to the United States, and the number of routes to the United States from Spain, Ireland and Greece, in particular, is strictly limited.
Samtidigt får vi inte - som både ni och Avril Doyle som är här i kammaren betonade - offra de långsiktiga kraven för kortsiktiga intressen, särskilt när det gäller kampen mot klimatförändringen, vilket även påpekats av Rebecca Harms. Vi måste stå emot somligas självcentrering och i stället visa solidaritet med våra vänner i Central- och Östeuropa och särskilt med Polen, de baltiska staterna och andra stater.I should like to reassure Mr Watson that the urgency has not disappeared, we are fully aware of it, similarly, as you said, we must not, particularly as regards the battle against climate change, and also Mrs Doyle who is in the Chamber, sacrifice what are long-term demands, as also highlighted by Mrs Harms, in favour of short-term interests, nor must we give in to the self-centeredness expressed by some instead of showing our solidarity, namely for our Central and Eastern European friends, in particular, Poland, the Baltic States and other States, and this issue will also be discussed at the European Council on 11 and 12 December.
I de baltiska staterna sker till exempel över 50 procent av godstransporten på järnväg, jämfört med nästan 90 procent på väg i andra stater.For instance, in the Baltic States over 50% of freight transport is by rail, as compared with almost 90% by road in other states.
Angående: Nytt interrailkort från de europeiska järnvägarna och uteslutning av de baltiska staterna, Nordirland och de framtida EU-staterna i västra BalkanområdetSubject: Renewal of InterRail passes for European railways and exclusion of the Baltic States, Northern Ireland and the future EU countries in the western Balkans
EU:s pågående utvidgning österut kommer nu inom kort att leda till att den politiska, ekonomiska och sociala helhet som EU representerar får nya gränser utåt, i och med att unionens harmonisering, skydd och övergångsstöd kommer att omfatta staterna i Centraleuropa och de baltiska staterna, som nu är kandidater för anslutningThe current process of enlargement towards the east will, in the near future, alter the EU's political, economic and social makeup, as harmonisation, protection and transitional aid measures are applied in the applicant central European and Baltic countries
I detta sammanhang är det också viktigt att se de baltiska staterna som tre separata stater och att de behandlas som sådana.In this respect it is important to view the Baltic States as three separate States and to treat them as such.
Vi måste dock även klargöra att de baltiska staternas förhandlingar om anslutning till Europeiska unionen har bidragit till att ge minoriteterna i dessa stater en ställning som inte kommer många minoriteter till godo i många andra delar av världen och kanske inte i vissa delar av Ryssland.We also have to make it clear, though, that the Baltic States’ negotiation of accession to the European Union has helped to put minorities there in a position not shared by minorities in many other parts of the world and perhaps not in certain parts of Russia.
Herr talman, herr ordförande! Samtidigt som unionen under de närmast kommande åren kommer att utvidgas med de östra staterna i Mellaneuropa och de baltiska staterna blir våra förbindelser med våra östra grannar som förblir utanför unionen allt viktigare.Madam President, Mr President of the Commission, as the Union expands eastward to the countries of Central Europe and the Baltic, within just a few years' time our relations with our eastern neighbours remaining outside the Union will become more and more important.
Slutet på kriget innebar nya former av förtryck och en brist på suveränitet och demokrati för de central- och östeuropeiska staterna och de baltiska staterna.The end of the war meant new forms of oppression and a lack of sovereignty and democracy for Central and Eastern Europe and the Baltic states.
Jag välkomnar en ny handlingsplan för den nordliga dimensionen som kommer att omfatta tre nya baltiska stater och Polen, som blir EU-medlemmar 2004, Ryssland, med vilket jag stöder en privilegierad status i ett gemensamt ekonomiskt område en dag, samt EES-staterna Island och Norge.I welcome a new action plan for the Northern Dimension which will embrace three new Baltic states and Poland as EU members in 2004, Russia, with which I support a privileged status in a common economic space one day, and the EEA states of Iceland and Norway.
Det var inte Förenta staterna som gjorde detta, utan de modiga männen och kvinnorna i Polen. Det var de, ungrarna, och folket i de baltiska staterna, som besegrade kommunismen, inte amerikanerna, och detta måste tydligare än någonsin sägas i kammaren, med tacksamhet till ledamöterna från dessa länder som företräder de nya demokratierna.I do not, Mr President, share your view that it was the United States of America that defeated Communism or helped to overcome it in Eastern Europe; it was not the United States that did that, but the courageous men and women in Poland; it was they, the Hungarians, and the people in the Baltic States, who defeated Communism, not the Americans, and that, more than ever, needs to be said in this House, with gratitude to the Members from those countries, who represent the new democracies.
I det här ögonblicket förbereds ett dokument hos kommissionen, om samarbetet i länderna runt Svarta havet, så som vi har gjort med Barents hav, så som vi har gjort för de Baltiska staterna, så som vi har gjort för det centraleuropeiska initiativet, så som vi också gjort för Royaumont-initiativet, staterna runt Svarta havet och Balkaninitiativet, som särskilt stöds av Grekland.The Commission is currently preparing a document on cooperation between the countries around the Black Sea, just as we did for the Barents Sea, the Baltic States, the Central Europe initiative, the Royaumont initiative and the Balkans initiative, which is supported by Greece.
Herr talman! Jag vill uttrycka min uppriktiga tacksamhet, och jag är säker på att alla Europaparlamentsledamöter från de baltiska staterna sluter upp bakom mig, för ert uttalande nyligen där ni hedrade den 65:e årsdagen av det totalitära Sovjetunionens ockupation av våra tre suveräna stater 1940.Mr President, I wish to express my sincere gratitude – and, I am sure, all European parliamentarians from the Baltic States will join me – for your recent statement commemorating the 65th anniversary of the occupation of our three sovereign states in 1940 by the totalitarian Soviet Union.
Därför citerar jag den nu: ”Ryssland har inte fullföljt några av de åtaganden som gjordes i samband med anslutningen till Europarådet 1996 och sa för två år sedan tvärt upp ett redan undertecknat nytt gränsavtal med EU:s medlemsstat Estland, vilket lett till att denna del av gränsen mellan EU och Ryssland har lämnats oreglerad fram till i dag. Rysslands befintliga lagstiftning innehåller fortfarande aggressiva ståndpunkter som till exempel den om sociala förmåner för militärer om förluster eller skador uppstår i samband med väpnade insatser i de baltiska staterna eller den om förfaranden för att ansluta utländska stater eller delar av dessa till Ryssland”.Therefore I quote it now, 'whereas Russian Federation did not fulfil any commitments of those undertaken by its accession to the Council of Europe in 1996 and two years ago bluntly denounced already signed new border agreement with EU Member State Estonia, thus leaving this sector of EU-Russia border unregulated up to now; whereas the actual legislation of Russia Federation still contains aggressive positions as that on social privileges for its military servicemen in a case of losses caused or injuries got during armed actions in Baltic States, or that about procedures of accession of foreign states or their parts with Russian Federation'.
– Herr talman! Från ryskt håll klagar man ständigt på att de baltiska staterna inte fullgör sina skyldigheter, särskilt i fråga om de ryska minoriteterna i dessa stater.Mr President, the Russian side repeatedly complains that the Baltic States are not meeting their obligations, especially so far as the Russian minorities in those States are concerned.
Jag hoppas att kommissionen överväger detta förslag och tackar Guy Verhofstadt som föreslog att vi i framtiden skulle kunna sitta ned och lugnt diskutera hur vi kan hjälpa staterna i Östeuropa, de baltiska staterna, eftersom arbetslösheten verkligen ...I would like the European Commission to bear this proposal in mind and thank Mr Verhofstadt who suggested that, in future, we might be able to sit down and calmly discuss how we can help the states of Eastern Europe, the Baltic States, as unemployment really ...
Showing page 1. Found 81758 sentences matching phrase "baltiska staterna".Found in 11.022 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.