Translations into English:

  • commercial and utility vehicles   

Example sentences with "komercijalna i namjenska vozila", translation memory

add example
hr Dugoročni namjenski krediti odobravaju se na rokove duže od 1 godine za različita investicijska ulaganja ; nabavku stroj eva , vozila , kupnju ili gradnju zemljišta i poslovnih objekata i dr .
en Long-term purpose loans are granted on terms totaling more than one year , for various funding investments , purchase of machinery , buying or constructing on a lot of land or building business premises and other .
hr Komercijalna i putnička vozila nalaze se na popisu proizvoda koji su najčešće uzimani pod zakup u Srbiji. [ AFP ]
en Commercial and passenger vehicles top the list of items most frequently leased in Serbia. [ AFP ]
hr Najčešći proizvodi koji su Srbiji kupovani kroz leasing su komercijalna i putnička vozila, potrošačka roba poput televizora i aparata za kućanstvo, proizvodna oprema i strojevi
en The most frequent items purchased through leasing in Serbia are commercial and passenger vehicles, consumer goods such as television sets and appliances, and manufacturing equipment and machines
hr " Kada prodaja premaši ‧ posto planirane to nije problem, ali ako je razlika ‧ ili čak ‧ posto, isporuka vozila može biti dulja od ‧ dana " kaže Radu Cristian, komercijalni menadžer Peugeotova salona automobila Trust Motors
en " When the sales over-run the forecast up to ‧ per cent, it is not a problem, but if the difference reaches ‧ per cent or even ‧ per cent, the delivery time for a car might be longer than ‧ days, " said Radu Cristian, commercial manager of Peugeot dealer Trust Motors
hr Članak daje doseze EU naputka za Poljsku čeličnu industriju glede redukcije emisije ugljičnog dioksida , prvi i drugi Nacionalni namjenski plan ( misli se na Poljsku ) za emisiju CO2 u Poljskoj , jednako metodologiji predmnijevane dozvoljene emisije , te primjena plana .
en This paper presents the implications of EU policies for Polish iron and steel industry in consideration of reduction in carbon dioxide emissions , the first and the second National Allocation Plan ( KPRU - Krajowy Plan Rozdzialu Uprawnien ) for emissions of CO2 in Poland as well as methodology for allocating emissions allowances and implementation of the plan .
hr Namjenski organizirane snage za izlazak na teren i pomoć svojim inžinjerijskim , logističkim i transportnim kapacitetima sastavljene su od Gardijske oklopno mehanizirane brigade iz Vinkovaca ( 3 NOS- a ) , zatim Inžinjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske iz Karlovca ( 2 NOS- a ) , te pripadnika Gardijske motorizirane brigade iz Knina i Petrinje ( 2 NOS- a ) .
en The Task force was made up of members of the Armoured Mechanized Guard Brigade from Vinkovci ( 3 TF ) , then the Engineering Regiment of the Croatian Army from Karlovac ( 2 TF ) , and members of the Guard Motorised Brigade from Knin and Petrinja ( 2 TF ) .
hr Namjenski organizirane snage Vojne policije ( NOS VP ) prva su komponenta OSRH upućena u misiju ISAF . Poslovi koje njezini pripadnici obavljaju su klasični vojno- policijski poslovi : ophodnje , nadzori , uviđaji , te praćenje i osiguravanje važnih osoba koje su u posjetu misiji .
en Military Police Task Forces ( MPTF ) are the first CAF component sent to mission ISAF . Jobs its members do are classical military-police jobs : patrols , surveillances , on-site investigations as well as escort and protection of VIPs who visit the mission .
hr Povećanje za 2007 . godinu ostvarit će se namjenski organiziranim postro jbama i nacionalnim elemenatima potpore .
en The increase for the year 2007 will be realized with task organized units and National Support Elements .
hr Sva sredstva koja su naši gosti uspjeli usmjeriti iz njima dostupnih izvora na gradnju Kulturnog središta Čeha u Rijeci bila su , prema riječima gostiju , iskorištena na najbolji mogući način i namjenski .
en All resources our guests directed towards the construction of the Czech Home in Rijeka were , according to the guests , used in the best way possible .
hr Zapovjednik namjenski organiziranih snaga obuke bojnik Michael Križanec izrazio je zadovoljstvo organizacijom i provedbom obuke , istaknuvši doprinos financijske i organizacijske , te iskustvene potpore SAD- a , kao i spremnost 93 . zrakoplovne baze HRZ- a i PZO- a za prihvat drugih snaga i potporu u provedbi obuke , a posebno je naglasio važnost stjecanja novih sposobnosti za posade hrvatskih helikoptera .
en The commander of the Training Task Force Major Mihael Krizanec expressed satisfaction with the organization and conduct of training , emphasizing the contribution of financial , organizational , and empirical support of the U. S. , as well as readiness of the 93rd Air Force Base for the acceptance of other troops and support in the implementation of training , and in particular , he stressed the importance of acquiring new skills for members of Croatian helicopters .
hr Ciljevi istraživanja : Primarnim istraživanjima i dokumentarnom obradom ( najčešće namjenski usmjerenim magister . , doktor . i monograf . temama ) zaokružit će se baze podataka , a već postojeća i nova građa treba biti znanstveno reinterpretirana u svrhu novih sinteznih pregleda .
en Research goals : Preliminary research and documentary elaboration ( commonly directed into the MA thesis or PhD thesis or monographs ) should be processed through the database so that the already existing and the new substances might be scientifically reinterpreted with the scope to establishe synthesized surveys .
hr Fizikalni je model organiziran kao osnosimetričan , a analiza je provedena pomoću dva postojeća namjenska programa , temeljena na metodi konačnih elemenata : EMRC NISA ver . 93 i SWANSON ANSYS 5. 0A . Modeliranjem je obuhvaćeno pred- procesiranje u okviru kojega je definirana geometrijska domena objekta i njena diskretizacija mrežom konačnih elemenata .
en Two program- packets were used in the analysis based on the finite elements method , namely EMRC NISA ver . 93 and SWANSON ANSYS ver . 5.0A . The modeling included pre-processing which permit to define the geometry of the object’ s domain and production of the finite elements mesh .
hr Oružane snage Republike Hrvatske ( OS RH ) su namjenski ustrojene snage pripremljene i razvijene za obranu države vojnim sredstvima .
en Croatian Armed Forces ( CAF ) are a specifically designed task forces , developed and prepared for defense of the country by military means .
hr Od proljeća 2007 . godine Hrv atska sudjeluje s namjenski organiziranim snagama osiguranja u Regionalnom zapovjedništvu Zapad , u sklopu litavskog PRT- a Chaghcharan . Tamo će osiguravati djelovanje civilnog dijela PRT- a , koji je u svojem radu izrazito mobilan i aktivan u tom području .
en Since spring 2007 Croatia has been taking part with guards task forces in Regional Command West , within Lithuanian PRT Chaghcharan where it will secure activities of the civilian PRT that is pronouncedly mobile and active in that area .
hr Programske i financijske smjernice imaju za cilj : objediniti saznanja o mogućim područjima financiranja ; raščlaniti navedeno na prioritete u odnosu na : Strategiju razvoja energetskog sektora , isplativost potencijalnih projekata u okviru definiranih prioritetnih područja i dr . ; utvrditi financijske mehanizme na dispoziciji u okviru FZOEU- a ( zajmovi , donacije , međunarodna namjenska financijska sredstva i dr . ) ; obrazložiti prikladnost pojedinog financijskog mehanizma za pojedine projekte te voditi računa o ostalim poticajnim mehanizmima za energetsku učinkovit ost i korištenje obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj , kako bi se financiranje FZOEU- a adekvatno nadopunjavalo i sprečavala kolizija s postojećim programima .
en The goals of the study are to : gather existing information on potential financing areas ; prioritise this information so that it conforms with the Energy Sector Development Strategy and the feasibility of projects which have been identified within priority areas ; define financial mechanisms at the disposal of the Fund ( loans , grants , international funding ) ; associate available financial mechanisms with projects ; take into account existing financial support mechanisms for energy efficiency and the use of renewable energy sources so that they can adequately supplement the Fund and avoid collision with its financing programmes .
hr Namjenski organizirane snage pješaštva i osiguranja namijenjene su obavljanju zadaća nadzora i osiguranja .
en The purpose of infantry and guards� task forces is to carry out surveillance and security tasks .
hr Tri naše kuće namjenski su građeni objekti za potrebe predškolske djece , dok su ostali prostori adaptirani za potrebe smještaja djece i ne odgovaraju u potpunosti funkciji koja im je dana .
en Three of our places are built for children in preschool age , while other places are adapted for settling all the children and are not in thier full function .
hr Poslovnu dokumentaciju koja je klasificirana kao pasivna , tj . ona koja se upotrebljava povremeno i na zahtjev ili je po zakonskoj regulativi potrebno čuvati izvornik u papirnom obliku pohranjuje se u najsuvremenijem skladišnom centru namjenski opremljenom po najvišim standardima za pohranjivanje dokumentacije .
en Business documentation , which is classified as a passive , or one that will be used occasionally and at the request or if it is legally regulated to keep the original in paper form , is stored in the most modern storage center equipped to the highest documentation storage standards .
hr Godišnje povećanje plaća i mirovina, ograničeno na ‧ posto, povećava dio proračuna za ‧ posto, dalje smanjujući sredstva preostala za namjensku potrošnju
en Annual wage and pension increases, capped at ‧ per cent, raise that portion of the budget by ‧ per cent, further reducing the amount left for discretionary spending
hr U natjecateljski program 19 . - ih dana hrvatskog filma koji se održavaju od 6 . do 11 . travnja 2010 . uvršteno je čak 13 video uradaka u produkciji Studija dim . „ Inkasator “ Igora Mirkovića i „ Šamar “ Nebojše Slijepčevića natječu se tako za nagradu u kategoriji igranih filmova , a namjenski film „ Na tragu klasika “ Radislava Jovanova Gonza te televizijska r eklama „ Veleučilište Vern “ u kategoriji namjenskih filmova .
en As much as 13 videos produced by Studio dim are competing at 19th Days of Croatian Film . Igor Mirković’ s “ Inkasator” (“ Bill Collector” ) and Nebojš a Slijepč ević’ s “Š amar” (“ Slap” ) are in feature films category , while Radislav Jovanov Gonzo’ s “ Na tragu klasika” (“ Following Classics’” ) and TV commercial “ University of Applied Science Vern” are competing in industrial films’ category .
hr Do eksplozija je došlo u kratkom vremenskom razmaku kada su napadači iz vozila u pokretu bacili ručne bombe na zgradu okružnog suda i jednu podzemnu garažu
en The blasts occurred in quick succession, as attackers in moving vehicles hurled grenades at the offices of a district court and at an underground parking lot
hr Zatim je otišla oko oklopnog vozila i zatimo opet na sporedna vrata
en Then she went around the armoured car and went around the back
hr Zar ne mogu, uh, Ijudi iz jednog od vozila da ih zaustave i nateraju je da se vrati, rekavši da mi treba ovde
en I could have, uh, one of the trail cars stop them and force her out, say that I need her back here
hr Internet radionica pod nazivom Technical , economical and legislative aspects of NGV business o tehničkim , ekonomskim i zakonodavnim aspektima uporabe vozila na prirodni plin održana je 28 . listopada 2003 . godine u Multimedijalnoj dvorani Energetskog instituta Hrvoje Požar .
en The Internet workshop on technical , economic and legislative aspects of NGV business was held on October 28th 2003 in the Multimedia Hall of the Energy Institute Hrvoje Pož ar .
hr Istraga će biti usredotočena na neovlašten pristup sustavu telekomunikacija, zloporabu službenih vozila i umiješanost osoba koja nisu zaposlene u tim kompanijama u zloporabe
en The inquiry will focus on unauthorised access to the telecom system, misuse of company vehicles and the involvement of non-employees in abuses
Showing page 1. Found 267407 sentences matching phrase "komercijalna i namjenska vozila".Found in 40.393 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.