Translations into English:

  • burro   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Khmer English. (89)

តិចៗ
faint; lightly
តូចៗ
miniature
សត្វលោក
creature; being
សត្វល្អិត
moth; insects; bug; insect

Example sentences with "សត្វលា(តូចៗ)", translation memory

add example
km ទំនាក់ទំនង​បានផ្ទុក​ក្នុង​សតិ​៊ីម & ‧; ។ SMS memory slot
en Contacts Stored in SIM Memory
km ទំនាក់ទំនង​បាន​ផ្ទុក​នៅ​ក្នុង​សតិ​កាត​ទិន្នន័យ & ‧; ។ SMS memory slot
en Contacts Stored in Datacard Memory
km សតិ​មាន​ខ្
en Wired Memory
km ការ​ប្ដូរ​ទំហំ​រូបភាព​ទៅ​ជា % ‧x% ‧ អា​នឹង​ំណាយ​អស់​សតិ​្រើន​គួរ​សម​ដែរ & ‧; ។ វា​អា​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ភាព​ទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​ប្រព័ន្ធ​ថយចុះ ហើយ​អា​នឹង​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ធនធាន​របស់​កម្មវិធី​ផ្េង​ទៀត & ‧; ។ តើ​អ្នក​ពិត​ជា​ចង់​ប្ដូរ​ទំហំ​រូបភាព​ឬ & ‧;?
en Resizing the image to %‧x%‧ may take a substantial amount of memory. This can reduce system responsiveness and cause other application resource problems. Are you sure you want to resize the image?
km Kmail មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ឯកសារ​ភ្ជាប់​ដែល​មានទំហំធំ ។ យើង​កំពុ​ង​ធ្វើការ​​ដោះ្រាយ​​បញ្ហា​នេះំពោះ​KDE ៣. ២ ប៉ុន្តែ​បច្ុប្បន្ន​វា​ប្រើ​ប្រា់​ទំហំ​សតិនិម្មិត​​បណ្តោះអាសន្ន​ប្រហែល​ ១០-១៥​ ដង​នៃ​ឯកសា​រភ្ជាប់ ។ មានន័យ​ថា​​បើ​អ្នក​ភ្ជាប់​ឯកសារ​ ២៥ ម. ប Kmail ត្រូវការ​សតិនិម្មិត​បណ្តោះអាសន្នប្រហែល​ ២០-៣០ មប (= សតិ + ទំហំ្វប​) ​ ។ បើអ្នក​ពុំ​មានសតិ​និម្មិត​បណ្តោះអាសន្ន​ទេ​វា​នឹង​មាន​បញ្ហាកើតឡើង ។
en & kmail; is known to have problems with large attachments. We are working on a solution for this problem for & kde; ‧ but currently it temporarily consumes virtual memory of about ‧ times the size of the attachment. That means that if you attach a ‧MB file & kmail; might temporarily need about ‧ MB of virtual memory (= RAM + swap space). If you do not have enough virtual memory this will lead to problems
km & krita; ដល់ និង a ភីកសែល a សតិ​ ដោយ និង a ជា
en & krita; uses iterators to read and write pixel values. Alternatively, you can read a block of pixels into a memory buffer, mess with it and then write it back as a block. But that is not necessarily more efficient, it may even be slower than using the iterators; it may just be more convenient. See the API documentation
km បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់​ទៅ​ចម្រៀក​សតិ % ‧ ដែល​បាន​ែក​រំលែក
en Failed to attach to shared memory segment %
km CUPS ពឹង​ផ្អែក​លើ (សម្រាប់​ការគណនា​ំនួន​ទំព័រ​) ញែក & PostScript; កាត់តាម​តម្រង pstops & ‧; ។ មើលគំនូសតាង​លំហូរ kivio នៅ​លើ្ថាបត្យកម្ម​តម្រង CUPS ំពោះ​គំនិត​​អំពី​តម្រង​នេះ​​សម​នឹង ដំណើរការ​បោះពុម្ព​ទាំងមូល​) & ‧; ។ pstops ជា្រើន​អា្រ័យ​លើ​ការរាប់ំនួន​នៃ DSC (DSC ជាការសន្មត​គំរូ​រចនាសម្ព័ន្ធ​ឯកសារ ដោយ Adobe) ដើម្បីផ្ញើ​តាម​ម៉ា៊ីនភ្ញៀវ & ‧; ។ ក្នុង​ករណី​ជា​្រើន​វា​កំពុង​ធ្វើការ & ‧; ។
en & CUPS; is dependent (for its calculation of the number of pages in a job) on passing the & PostScript; through the pstops filter. See the kivio; Flowchart on the & CUPS; filter architecture for an idea about were this filter fits into the whole printing process). More, pstops depends for the counting on a DSC conforming (DSC is Document Structuring Conventions, a standard defined by Adobe) to be sent by the client. In most cases this is working
km ឃ្លាំង​សម្ងាត់ RIP (RIPCache) ំនួន​​​សតិ​សរុប​ដែល RIP នីមួយៗ​ប្រើ​ដើម្បី​ទុករូបភាព​ក្នុង​​ឃ្លាំង​សម្ងាត់ & ‧; ។ តំលៃ​អា​ជា​​ំនួន​ពិត​ដែល​ដាក់​ពី​ក្រោយ​ដោយ " k " សម្រាប់ គីឡូបៃ " m " សម្រាប់​មេកាបៃ " g " សម្រាប់​ជីកាបៃ ឬ " t " សម្រាប់​ក្រឡា (១ ក្រឡា = ២៥៦x២៥៦ ភីកសែល) & ‧; ។ លំនាំ​ដើម​គឺ " ‧m " (៨ មេកាបៃ) ។ ឧ. ៖ ‧m Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en RIP cache (RIPCache) The amount of memory that each RIP should use to cache bitmaps. The value can be any real number followed by " k " for kilobytes, " m " for megabytes, " g " for gigabytes, or " t " for tiles (‧ tile = ‧x‧ pixels). Defaults to " ‧m " (‧ megabytes). ex: ‧m
km បន្ថែម​កា​របង្ហាញ​ទៅ​សតិ
en Add display to memory
km អំពើរ​ពិ​ធម្មតា​មួយសម្រាប់​សមាសសភាគ​ទាំងអស់​ជា​ អំពើរ​ ថ្មី​ មួយ​ ។ វា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បង្កើតវត្ថុ​ថ្មីដូចជា អ៊ីមែល ទំនាក់ទំនង​ ការណាត់ជួប​ និ​ងការងារ​​ត្រូ​វ​ធ្វើ​សមាសភាគ​ដែល​មាន​អំពើ​ ។ សមាសភា​គ​វា​ទទួល​ខុសត្រូវ​សម្រាប់​ការដំណើរការ​​វត្ថុ​ដែលបាន​ាប់ផ្តើម​ជ្រើ​ បើ​វា​ទាមទា ហើយ​កាន់កាប់​វត្ថុ​ដែលបាន​បង្កើត ។ ​
en A special action common to all components is the New action. It allows creation of new objects like emails, contacts, appointments and to-dos independently of which component is active. The component responsible for processing the selected object is started, if required, and takes over the created object
km សត្រូវ​របស់​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​កំណែ​មុន KDE‧ របស់ KBattleship & ‧; ។ ំណាំ​ថា ដោយ​យោង​តាម​្បាប់​ដែល​បាន​បង្ខំ​ដោយ​​ម៉ា៊ីន​ភ្ញៀវ​់ នាវា​មិន​អា​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ជាប់​នឹង​នាវា​ផ្េង​ទៀត​បាន​ទេ & ‧; ។
en Your opponent is using pre-KDE‧ version of KBattleship. Note that, according to the rules enforced by old clients, ships cannot be placed adjacent to one another
km ទុក​ក្នុង​សតិ
en Memory store
km បើ​ធីក​ជម្រើ​នេះ K‧b អនុញ្ញាត ដុត​ដោយ​េរី (ឬ គ្រាន់​តែ​តភ្ជាប់) & ‧; ។ នេះ​គឺ​ជា​លក្ខណៈ​ពិ​នៃ​ក្បាល​សរសេរ​៊ីឌី ដែល​ៀសវៀង​រត់​ពី​ក្រោម​សតិ​បណ្ដោះ​អាសន្ន & ‧; ។ ដោយ​គ្មាន ដុត​ដោយ​េរី បើ​កម្មវិធី​សរសេរ​មិន​អា​យក​ទិន្នន័យ​បន្ថែម ការ​រត់​ក្រោម​សតិ​បណ្ដោះ​អាសន្ន​នឹង​កើត​ឡើង ព្រោះ​កម្មវិធី​សរសេរ​ត្រូវ​ការ​្ទ្រីម​ំនួន​ថេរ​នៃ​ទិន្នន័យ​ដើម្បី​សរសេរ​៊ីឌី & ‧; ។ ជាមួយ ដុត​ដោយ​េរី កម្មវិធី​សរសេរ​អា សម្គាល់ ទីតាំង​បច្ុប្បន្ន​នៃ​ឡា៊ែរ និង​ត្រឡប់​ទៅ​វា ពេល​សតិ​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ម្ដង​ទៀត ប៉ុន្តែ ដោយ​ារ​វិធី​នេះ​មាន​ចន្លោះ​ទិន្នន័យ​តិ​លើ​៊ីឌី វា​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អនុាសន៍​ឲ្យ​ជ្រើ​ល្បឿន​សរសេរ​សមរម្យ​ដើម្បី​ការពារ​ការ​ប្រើប្រា់​ដុត​ដោយ​េរី ជា​ពិ​សម្រាប់​៊ីឌី​អូឌីយ៉ូ (ក្នុង​ករណី​ធ្ងន់ធ្ងរ អ្នក​គួរ​តែ​ឮ​ចន្លោះ) & ‧; ។ ដុត​ដោយ​េរី ត្រូវ​បាន​្គាល់​ជា Burnproof ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ប្ដូរ​ឈ្មោះ ពេល​វា​ក្លាយ​ជា​ផ្នែក​នៃ​្តង់ដារ MMC & ‧; ។
en If this option is checked, K‧b enables Burnfree (or Just Link). This is a feature of the CD writer which avoids buffer underruns. Without burnfree, if the writer cannot get any more data a buffer underrun would occur, since the writer needs a constant stream of data to write the CD. With burnfree the writer can mark the current position of the laser and get back to it when the buffer is filled again; but, since this means having little data gaps on the CD, it is highly recommended to always choose an appropriate writing speed to prevent the usage of burnfree, especially for audio CDs (in the worst case one would hear the gap). Burnfree was formerly known as Burnproof, but has since been renamed when it became part of the MMC standard
km ទំនាក់ទំនង​បាន​ផ្ទុក​នៅ​ក្នុង​សតិទូរស័ព្ទ & ‧; ។ SMS memory slot
en Contacts Stored in Phone Memory
km រាង​ដែនកំណត់​រង្វិល​របស់​គំនូសតាង​លំហូរ​មូលដ្ឋានStencils
en Basic flowcharting loop limit shape
km KOffice មាន​មូលដ្ឋាន​លើបច្េក​វិទ្យា KDE DCOP/KParts & ‧; ។ បច្ុប្បន្ន​វា​មាន​កម្មវិធី​ដូចជា & ‧; ៖ កម្មវិធី​វាយ​អត្ថបទ ដោយមាន​សមត្ថភាព​ក្នុងការ​បោះពុម្ព​ផ្ទៃតុ (KWord) កម្មវិធី​ៀវភៅ​បញ្ជី (KSpread) និង​ដោយមាន​កម្មវិធី​គូរគំនូសតាង (KChart) កម្មវិធីបង្ហាញ (KPresenter) និង​កម្មវិធី​គូរ​វ៉ិចទ័រ (Kontour) & ‧; ។ ាកល្បង​កម្មវិធី​ទាំង​នេះ​រួម​គឺជា តំបន់​ការងារ​របស់ KOffice​ ែល​ដែល​បាន​រួម​បញ្ូល​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ប្រើ KOffice កាន់​តែ​ងាយ​្រួលដែល​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួ​យ​គ្នា & ‧; ។ សមាសភាគ​បន្ថែម​រួម​មាន កម្មវិធី​អ៊ីមែល កម្មវិធី​អាន​ព័ត៌មាន និង​ PIM ដ៏​មាន​អនុភាព (កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន-កម្មវិធី​រៀបចំ​មួយ) & ‧; ។
en & koffice; is based on the & kde; & DCOP;/KParts technologies. It currently contains: a word processor with desktop publishing capabilities (kword;), a spreadsheet application (kspread;) and accompanying charting program (kchart;), a presentation program (kpresenter;) and a vector drawing program (kontour;). Tying things together is the KOffice Workspace, an integrated shell to ease the use of the & koffice; components in conjunction with each other. Additional components include an email client, a news reader, and a powerful PIM (Personal Information Manager-an organizer
km a ជា ទូទៅ ជា a បៃ បៃ ជា ដល់ សម្រាប់ a អ៊ិន្ឈ៍ បៃ ពីរ បៃ សម្រាប់ ប្រផេះ និង ពីរ បៃ សម្រាប់ អ្នក ដល់ a ដល់ ដោយ សតិ​ a អ៊ិន្ឈ៍ ជាkrita; ឆានែល និង ឆានែល ភីកសែល ជា
en Implementing a colorspace is pretty easy. The general principle is that colorspaces work on a simple array of bytes. The interpretation of these bytes is up to the colorspace. For instance, a pixel in ‧-bit GrayA consists of four bytes: two bytes for the gray value and two bytes for the alpha value. You are free to use a struct to work with the memory layout of a pixel in your colorspace implementation, but that representation is not exported. The only way the rest of & krita; can know what channels and types of channels your colorspace pixels consist of is through the KisChannelInfo class
km រាង​គំនូសតាង​​លំហូរStencils
en Flowcharting Shapes
km សតិ​ឃ្លាំង​សម្ងាត់
en Cached Memory
km សតិ​បណ្ដោះ​អាសន្ន
en Buffered Memory
km ការ​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​រូបភាព​រលូន​ទៅ​ជា % ‧x% ‧ អា​នឹង​ំណាយ​អស់​សតិ​្រើន​គួរ​សម​ដែរ & ‧; ។ វា​អា​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ភាព​ទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​ប្រព័ន្ធ​ថយចុះ ហើយ​អា​នឹង​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ធនធាន​របស់​កម្មវិធី​ផ្េង​ទៀត & ‧; ។ តើ​អ្នក​ពិត​ជា​ចង់​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​រូបភាព​រលូន​ឬ & ‧;?
en Smooth Scaling the image to %‧x%‧ may take a substantial amount of memory. This can reduce system responsiveness and cause other application resource problems. Are you sure you want to smooth scale the image?
km Kalarm ប្រើសតិ​អស់​ប្រហែល​ ១២​មេកាបៃ ហើយ ដេមិន​ការជូន​ដំណឹង​ ប្រើអស់ប្រហែល​ ២. ៥ មេកាបៃ​ ប៉ុន្តែ​ភាពខុសគ្នា​នេះ​អា្រ័យលើ​វេទិការ និង​ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ​របស់ អ្នក & ‧; ។ ​
en & kalarm; uses about ‧ Mb of memory to run, but this may vary depending on your platform and configuration
km នៅ​បន្ទាប់​ផ្នែក​ដែល​ធ្ងន់​នៃ​ភារកិ​តម្រង​ដើម្បី​បង្កើត​រូបភាព​ដែល​បោះពុម្ព​រួ កម្មវិធី​បោះពុម្ព​ណា​មួយ​ត្រូវការ​ប្រើ​មេកានិ SPOOLing & ‧; ៖ នេះ​គឺ​ជា​បន្ទាត់​ការងារ​ផ្េង​ពី​អ្នក​ប្រើ​ផ្េង​គ្នា​សម្រាប់​ម៉ា៊ីន​បោះពុម្ព​ផ្េង​គ្នា និង​តម្រង​ផ្េង​គ្នា ហើយ​ផ្ញើ​ពួក​វា​យ៉ាង​ទៀតទាត់​ទៅ​គោលដៅ & ‧; ។ ដេមិន​បោះពុម្ព​ទទួល​ខុសត្រូវ​ទាំងអស់​នេះ & ‧; ។
en Besides the heavy part of the filtering task to generate a print-ready bitmap, any printing software needs to use a SPOOLing mechanism: this is to line up different jobs from different users for different printers and different filters and send them accordingly to the destinations. The printing daemon takes care of all this
km ការ​ផ្ទុក​ជាមុន គឺ​ំដៅ​ទៅ​លើ​ការ​ផ្ទុក​វត្ថុ​របស់ Konqueror មួយទៅ​ក្នុង​សតិ​មុន​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​្នើ​ឲ្យ​ាប់​ផ្ដើម Konqueror & ‧; ។ ឥទ្ធិពល​វិជ្ជមាន​របស់​វា​គឺ​ថា​នៅពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​្នើ​ KDE ឲ្យ​ផ្ទុក​ Konqueror នោះ​បង្អួ​នឹង​លេចឡើង​ភ្លាមៗ​ ព្រោះ​​កម្មវិធី​ភាគ​្រើន​របស់​ត្រូវបាន​ផ្ទុក​ជាមុន & ‧; ។ ឥទ្ធិពល​​អវិជ្ជមាន គឺ​វត្ថុ​របស់ Konqueror នេះ​ប្រើ​សតិ​ដែល​អា​ត្រូវបាន​ប្រើ​ដោយ​កម្មវិធី​ផ្េងទៀត & ‧; ។ តាម​លំនាំ​ដើម នៅពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​បិទ Konqueror នោះ​ KDE មិន​បិទ​ភ្លាមៗ​នោះ​ទេ & ‧; ។ មាន​ន័យថា ពេល​វេលា​បន្ទាប់​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ចង់​ផ្ទុក​ Konqueror គឺ​នឹង​កើតឡើង​វិញ​ភ្លាមៗ​ម្ដងទៀត & ‧; ។
en Preloading refers to loading an instance of & konqueror; into memory before a user asks to start & konqueror;. The positive effect of this is that when a user asks & kde; to load & konqueror; the window appears instantly because most of the application has been preloaded. The negative effect is that this instance of & konqueror; uses memory that could be used by other programs. By default, when a user closes & konqueror;, & kde; does not close the instance. This means that the next time a user wants & konqueror; loaded, it is nearly instantanous again
Showing page 1. Found 238 sentences matching phrase "សត្វលា(តូចៗ)".Found in 0.255 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.