pronunciation:  

Translations into English:

 • potassium       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  the chemical element
   
  scheikundig element met symbool K en atoomnummer 19
   
  A silvery-white metallic alkali metal element with the symbol K and atomic number 19, occurs principally as component of sea water and in several minerals like carnallite, polyhalite and sylvite. It is being used as fertilizer as either the chloride, sulfate or carbonate.
   
  Een zacht zilverwit alkalimetallisch element met het symbool K en atoomnummer 19, hoofdzakelijk voorkomend als bestanddeel van zeewater en in diverse mineralen zoals carnalliet, poluhaliet en sylviet. Het wordt gebruikt als kunstmest als chloride, sulfaat of carbonaat.
   
  the chemical element

Other meanings:

 
potassium

Picture dictionary

potassium
potassium

Similar phrases in dictionary Dutch English. (2)

Kaliumpotassium
meststof met kaliumpotassium fertilizer; potassium fertiliser

    Show declension

Example sentences with "kalium", translation memory

add example
Te veel kaliumToo much potassium
kalium-L-ascorbaatpotassium-L-ascorbate
voor de toepassing van gedifferentieerde accijnstarieven voor ongelode superbenzine die een additief op basis van kalium bevat dat de kleppen beter tegen corrosie beschermt (dan wel een ander additief dat een brandstof van vergelijkbare kwaliteit oplevertfor a differentiated rate of excise duty for premium-grade unleaded petrol containing a potassium-based additive to improve resistance to valve burn-out (or any other additive of equivalent effect
CPA ‧.‧.‧: Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten, polyfosfaten en nitraten (andere dan die van kaliumCPA ‧.‧.‧: Phosphinates, phosphonates, phosphates, polyphosphates and nitrates (except of potassium
Vaak: verlaagd kalium, hypomagnesiëmie, verhoogd glucose, verlaagd fosfor, verhoogd fosfor en verhoogde eosinofielenCommon: decreased potassium, hypomagnesemia, increased glucose, decreased phosphorus, increased phosphorus, and increased eosinophils
In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar kaliumThis document defines the procedure for the determination of water soluble potassium
Kaliuminosinaat, kaliumPotassium inosinate, potassium
Na verwijderen of binden van de voor de bepaling storende stoffen, wordt het kalium in zwak alkalisch milieu geprecipiteerd als kaliumtetrafenylboraatAfter eliminating or fixing the substances which might interfere with the quantitative determination, the potassium is precipitated in a slightly alkaline medium in the form of potassium tetraphenylborate
aluminium-, ammonium-, calcium-, ijzer-, magnesium-, kalium- en natriumzouten (met inbegrip van dubbelzouten en zure zouten) van de toegelaten zuren, fenolen en alcoholensalts (including double salts and acid salts) of aluminium, ammonium, calcium, iron, magnesium, potassium and sodium of authorised acids, phenols or alcohols
Het kalium van het analysemonster wordt in water opgelostThe potassium in the sample to be analyzed is dissolved in water
Door het goede gehalte aan minerale stoffen en de aard van de goed gedraineerde, poreuze en vruchtbare kleileemgronden die veel kalium bevatten, kunnen er volledig compacte en perfect aansluitende bollen gekweekt worden met een hoog rendement aan droge stof waardoor de houdbaarheid van het product verbetertThe good mineral content and the nature of the clayey/loamy, well drained, porous and fertile soils with high potassium content make it possible to obtain perfectly adjacent and compact cloves, characterised by high dry matter content which increases the product’s shelf life
Onderzoek van plasma en serum moet omvatten: natrium, kalium, glucose, totaal cholesterol, ureum, creatinine, totaal proteïne en albumine, ten minste twee enzymen die een indicatie geven van hepatocellulaire effecten (zoals alanineaminotransferase, aspartaataminotransferase, alkalische fosfatase, gamma-glutamyltranspeptidase en sorbitoldehydrogenaseInvestigations of plasma or serum shall include sodium, potassium, glucose, total cholesterol, urea, creatinine, total protein and albumin, at least two enzymes indicative of hepatocellular effects (such as alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, gamma glutamyl transpeptidase, and sorbitol dehydrogenase
De vulkanische oorsprong van de bodem, rijk aan kalium en micro-elementen, heeft een sterke invloed op de kwalitatieve en organoleptische componenten van de vrucht en dus op het krokante karakter ervanThe volcanic origin of the soil, rich in potassium and microelements, has a major influence on the qualitative and organoleptic qualities of the fruit and, hence, on its crunchiness
Plantaardige vetten, plantaardige oliën, plantaardige wassen; dierlijke vetten, dierlijke oliën, dierlijke wassen; vetzuren van C‧ tot C‧ en hun kalium-, natrium-, calcium- en magnesiumzouten; glycerolVegetable fats, vegetable oils, vegetable waxes; animal fats, animal oils, animal waxes; fatty acids from C‧ to C‧ and their potassium, sodium, calcium and magnesium salts; glycerol
Wanneer ervoor wordt gekozen voor te schrijven dat de gehalten aan fosfor en kalium in de vorm van het element moeten worden uitgedrukt, worden alle vermeldingen in de vorm van oxiden in de bijlagen uitgedrukt in de vorm van elementen en worden de getallen omgerekend met behulp van de volgende formulesWhere the option is chosen to prescribe that the phosphorus and potassium contents be expressed in the form of elements, all references in the Annexes to the oxide form shall be read as being in elemental form and the numerical values shall be converted using the following factors
Natrium-, kalium- en calciumzouten van in spijsvetten voorkomende vetzuren met ten minste vier koolstofatomen/stearatenSodium, potassium and calcium salts of edible fatty acids with at least four carbon atoms/stearates
g oplossing bevat ‧ mg sorbitol E‧ en ‧ mg kalium, zie rubriekg of solution contains ‧ mg of sorbitol E‧ and ‧ mg potassium, see section
Het kalium van het analysemonster wordt in water opgelostThe potassium in the sample to be analysed is dissolved in water
C‧ De volgende alkali-of aardalkalimetalen: lithium, natrium, kalium, calcium, magnesium in metaalvormC‧ the following alkaline or alkaline earth metals: lithium, sodium, potassium, calcium, magnesium in uncombined form
Het diuretisch effect van hydrochloorthiazide vermindert het plasmavolume.verhoogt de plasmarenine-activiteit en de aldosteronsecretie, met als gevolg een toename van het kalium-en bicarbonaatverlies in de urine en een afname van het serumkaliumThe diuretic action of hydrochlorothiazide reduces plasma volume, increases plasma renin activity, increases aldosterone secretion, with consequent increases in urinary potassium and bicarbonate loss, and decreases in serum potassium
Oxiden en hydroxiden van aluminium, calcium, magnesium en silicium en silicaten en gehydrateerde silicaten van aluminium, calcium, magnesium en kaliumOxides and hydroxides of aluminium, calcium, magnesium and silicon and silicates and hydrated silicates of aluminium, calcium, magnesium and potassium
Verder heeft de hoge aanwezigheid van uitwisselbaar fosfor en kalium, calcium en magnesium gezorgd voor de typische chemische samenstelling van deze bodemMoreover, the high levels of exchangeable phosphorous, exchangeable potassium, calcium and magnesium constitute the typical chemical composition of the land
Hierdoor hebben Marroni del Monfenera een hoger gehalte aan kalium en een lager gehalte aan natrium dan andere kastanjes zoals blijkt uit de vergelijking van de waarden van de chemische samenstelling van beide producten, waarbij voor kastanjes wordt verwezen naar de tabellen van het INRANThis leads to a higher quantity of potassium and a lower quantity of sodium in Marroni del Monfenera as compared to other chestnuts, as demonstrated by a comparison between the chemical composition values for the two products, based, in the case of the other chestnuts, on the INRAN tables
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "kalium".Found in 0.249 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.