pronunciation:  

Translations into English:

 • potassium       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  the chemical element
   
  scheikundig element met symbool K en atoomnummer 19
   
  A silvery-white metallic alkali metal element with the symbol K and atomic number 19, occurs principally as component of sea water and in several minerals like carnallite, polyhalite and sylvite. It is being used as fertilizer as either the chloride, sulfate or carbonate.
   
  Een zacht zilverwit alkalimetallisch element met het symbool K en atoomnummer 19, hoofdzakelijk voorkomend als bestanddeel van zeewater en in diverse mineralen zoals carnalliet, poluhaliet en sylviet. Het wordt gebruikt als kunstmest als chloride, sulfaat of carbonaat.
   
  the chemical element

Other meanings:

 
potassium

Did you mean: Kalium

Picture dictionary

potassium
potassium

Similar phrases in dictionary Dutch English. (2)

Kalium
potassium
meststof met kalium
potassium fertilizer; potassium fertiliser

    Show declension

Example sentences with "kalium", translation memory

add example
nl Koolstof-‧, tritium en kalium worden niet hiertoe gerekend.“
en Carbon ‧, tritium and potassium ‧ are not included in this group.’
nl De kalium- en suikerspiegels zijn gelijk aan levende mensen
en The potassium and glucose levels are consistent with the living
nl De zuiverheidscriteria zijn van toepassing op het additief zonder natrium-, kalium- of calciumzouten van vetzuren; deze bestanddelen mogen echter tot ten hoogste ‧ % voorkomen (uitgedrukt als natriumoleaat
en Purity criteria apply to the additive free of sodium, potassium and calcium salts of fatty acids, however, these substances may be present up to a maximum level of ‧ % (expressed as sodium oleate
nl Voordat u start met Vectibix, zal uw arts uw bloed controleren om het gehalte aan een aantal stoffen, zoals magnesium, en andere elektrolyten, zoals calcium en kalium te bepalen.Indien het gehalte te laag is, kan uw arts de nodige supplementen voorschrijven
en If these levels are too low, your doctor may prescribe you appropriate supplements
nl De dialysevoorschriften kunnen periodiek worden aangepast om de waarden voor ureum, creatinine en kalium binnen het gewenste bereik te houden
en Dialysis prescriptions may have to be adjusted periodically to maintain urea, creatinine and potassium in the desired range
nl kalium-L-ascorbaat
en potassium-L-ascorbate
nl Dit geeft de Stafida Ilias haar zoete smaak (het is bekend dat een relatief gebrek aan kalium invloed op de kwaliteit heeft omdat de druiven dan groen blijven en weinig suiker bevatten
en This gives Stafida Ilias its sweet taste (it is known that a relative lack of potassium affects the quality of grapes, producing green grapes that are not very sweet
nl Kalium- en natriumzeep
en Potassium and sodium soap
nl Hierdoor hebben Marroni del Monfenera een hoger gehalte aan kalium en een lager gehalte aan natrium dan andere kastanjes zoals blijkt uit de vergelijking van de waarden van de chemische samenstelling van beide producten, waarbij voor kastanjes wordt verwezen naar de tabellen van het INRAN
en This leads to a higher quantity of potassium and a lower quantity of sodium in Marroni del Monfenera as compared to other chestnuts, as demonstrated by a comparison between the chemical composition values for the two products, based, in the case of the other chestnuts, on the INRAN tables
nl Op dezelfde manier zijn deze recent gevormde, diepe bodems die voornamelijk van alluviale oorsprong zijn en die geen waterretentie hebben, bepalend voor het zeer goede uitwisselingsvermogen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de plant de stoffen fosfor, ijzer en kalium en de andere minerale zouten, die verantwoordelijk zijn voor de in punt ‧.‧ beschreven kenmerken, het beste absorbeert
en In the same way, the fresh, deep soil of these fields, of largely alluvial origin and which does not become waterlogged, provides an optimum exchange medium, guaranteeing the complete take-up by the plants of the phosphorous, iron, potassium and other mineral salts responsible for the characteristics described under
nl Kalium en kaliumsparende diuretica Op basis van ervaring met het gebruik van andere middelen die een invloed hebben op het renine-angiotensinesysteem kan het gelijktijdige gebruik van kaliumsparende diuretica, kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutsubstituten of andere middelen die de kaliumspiegels in het serum kunnen verhogen (bv. heparine) tot verhoogde kaliumspiegels in het serum leiden
en Potassium and potassium-sparing diuretics Based on experience with the use of other substances that affect the renin-angiotensin system, concomitant use of potassium-sparing diuretics, potassium supplements, salt substitutes containing potassium or other substances that may increase serum potassium levels (e. g. heparin) may lead to
nl Wees extra voorzichtig met Copalia als u ziek bent geweest (overgeven of diarree). als u diuretica inneemt (een soort geneesmiddel dat ook plaspil wordt genoemd en dat de door u geproduceerde hoeveelheid urine verhoogt). als u andere geneesmiddelen of stoffen inneemt die het kaliumgehalte in uw bloed verhogen (bv. bepaalde diuretica, kaliumsupplementen of zoutvervangingsmiddelen die kalium bevatten). als u lever-of nieraandoeningen heeft. als u een aandoening heeft van de bijnier, ook primair hyperaldosteronisme genoemd. als u te maken heeft gehad met hartfalen. als uw arts u verteld heeft dat u een vernauwing heeft van uw hartkleppen (aorta of mitralis stenose) of dat de dikte van uw hartspier abnormaal is (obstructieve hypertrofische cardiomyopathie genoemd
en Take special care with Copalia if you have been sick (vomiting or diarrhoea). if you are taking diuretics (a type of medicine also called water tablets which increases the amount of urine you produce). if you are taking other medicines or substances that increase the level of potassium in your blood (e. g. some types of diuretics, potassium supplements or salt substitutes containing potassium). if you have liver or kidney problems. if you have a condition affecting the renal glands called primary hyperaldosteronism. if you have had heart failure. if your doctor has told you that you have a narrowing of the valves in your heart (called aortic or mitral stenosis) or that the thickness of your heart muscle is abnormally increased (called obstructive hypertrophic cardiomyopathy
nl Verder heeft de hoge aanwezigheid van uitwisselbaar fosfor en kalium, calcium en magnesium gezorgd voor de typische chemische samenstelling van deze bodem
en Moreover, the high levels of exchangeable phosphorous, exchangeable potassium, calcium and magnesium constitute the typical chemical composition of the land
nl toevoeging van kalium-, natrium-en calciumalginaat voor in de fles gegiste mousserende wijn
en Addition of potassium, sodium and calcium alginate for bottle fermented sparkling wine
nl Metalen of metaalverbindingen mogen niet doelbewust als ingrediënt worden toegevoegd aan een product dat in aanmerking komt voor de communautaire milieukeur, met uitzondering van natrium, kalium, magnesium en calcium
en Metals or metallic compounds shall not be intentionally added as an ingredient in a product eligible for the Community eco-label with the exception of sodium, potassium, magnesium and calcium
nl De meeste medewerkende communautaire producenten bleken het soortgelijke product verder te verwerken tot stikstofhoudende mengmeststoffen of synthetische meststoffen, die naast stikstof in water nog andere stoffen zoals oplosbaar fosfor en/of oplosbaar kalium bevatten
en Most of the cooperating Community industry producers were found to use the like product for further processing to blended or synthetic fertiliser products which are further downstream nitrogenous fertilisers containing in addition to the nitrogen, other substances such as water-soluble phosphorus, or/and water-soluble potassium
nl Het kalium-verlagende effect van hydrochloorthiazide wordt afgezwakt door het kaliumsparende effect van aliskiren
en The potassium-depleting effect of hydrochlorothiazide is attenuated by the potassium-sparing effect of aliskiren
nl De eisen ten aanzien van voedingsstoffen hebben betrekking op het gebruiksklare product, dat als zodanig wordt verkocht of volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is aangemaakt, behalve de eisen ten aanzien van kalium en calcium, die betrekking hebben op het product zoals het wordt verkocht
en The requirements concerning nutrients refer to the products ready for use, marketed as such or reconstituted as instructed by the manufacturer, except for potassium and calcium for which the requirements refer to the product as sold
nl Dat komt door ' n kalium- tekort
en I can' t help it if I have a potassium deficiency
nl Kalium (K) = Kaliumoxyde (K‧O) maal
en potassium oxide (K‧O) X ‧ = potassium (K
nl Pipetteer een gedeelte van het filtraat dat ‧ à ‧ mg kalium bevat, in een bekerglas van ‧ ml (zie tabel
en Transfer by pipette an aliquot part of the filtrate containing ‧ to ‧ mg of potassium (see Table ‧) and place it in a ‧-ml beaker
nl Te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie); angst; flauwvallen (syncope); het waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paraesthesie); draaierig voelen (vertigo); versnelde hartslag (tachycardie); hartritmestoornissen; lage bloeddruk; een plotselinge daling van de bloeddruk wanneer u opstaat; kortademigheid (dyspnoe); maagklachten zoals diarree; droge mond; winderigheid; rugpijn, spierspasmen, spierpijn; erectiele disfunctiedysfunctie (het onvermogen om een erectie te krijgen of te houden); pijn op de borst; verhoogde urinezuurspiegel in het bloed
en Decreased blood potassium levels; anxiety; fainting (syncope); sensation of tingling, pins and needles (paraesthesia); feeling of spinning (vertigo); fast heart beat (tachycardia), heart rhythm disorders, low blood pressure, a sudden fall in blood pressure when you stand up; shortness of breath (dyspnoea); symptoms of an upset stomach such as diarrhoea; dry mouth, flatulence; back pain, muscle spasm, muscle pain; erectile dysfunction (inability to get or keep an erection); chest pain, and increased blood uric acid levels
nl CPA ‧.‧.‧: Minerale of chemische meststoffen die ten minste twee vruchtbaarmakende elementen (stikstof, fosfor, kalium) bevatten
en CPA ‧.‧.‧: Mineral or chemical fertilisers containing at least two nutrients (nitrogen, phosphate, potash) n.e.c
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "kalium".Found in 0.632 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.