Translations into English:

  • figs   

Example sentences with "figa (owoc)", translation memory

add example
Należy ustalić pomoc do składowania nieprzetworzonych rodzynek i suszonych fig z roku gospodarczego ‧/‧ i w tym celu należy wziąć pod uwagę przepisy art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do systemu przechowywania stosowanego do nieprzetworzonych rodzynek i suszonych fig oraz fakt, że pomoc do składowania jest obliczana na podstawie kosztów technicznych przechowywania i finansowanie ceny skupu wypłacanej za produktyThe storage aid for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs from the ‧/‧ marketing year should be fixed and, to that end, account should be taken of Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs and of the fact that the storage aid is to be calculated on the basis of the technical cost of storage and of financing the buying-in price paid for the products
Produkty pochodne orzechów fig i orzechów ziemnych o cząstkach małych rozmiarówProducts derived from nuts, figs and groundnuts with small particle size
Na rok gospodarczy ‧/‧ cenę minimalną dla nieprzetworzonych suszonych fig, o której mowa w art. ‧a ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ustala się na ‧,‧ EUR za tonę netto od producentaFor the ‧/‧ marketing year the minimum price for unprocessed dried figs referred to in Article ‧a of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be EUR ‧,‧ per tonne net ex-producer’s premises
Kryteria ustalania ceny, po której agencje składujące skupują nieprzetworzone suszone figi i nieprzetworzone suszone winogrona, zostały ustalone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a warunki skupu i zarządzania produktami przez agencje składujące zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych figThe criteria for setting the price at which storage agencies buy in unprocessed dried figs and unprocessed dried grapes are laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and the conditions on which the storage agencies buy in and manage the products are laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
Przez te trzy do siedmiu dni (czas trwania zależy od oceny miejscowych robotników, którzy na podstawie swojego doświadczenia decydują o jego długości) ocenia się różne aspekty suszących się fig: przeprowadza się ocenę sensoryczną stopnia dojrzałości i jej jednorodności, ocenę stanu sanitarnego, a także cech organoleptycznych i estetycznych, aby uzyskać produkt końcowy odpowiedni do konsumpcji i do późniejszego przetwarzania (na przykład w ciągu pierwszych dni figi muszą być kilkakrotnie obrócone ręcznie, aby zapewnić jednorodne wysuszenie; usuwa się owoce bez ogonka lub noszące ślady spalenia słońcem itdOver the ‧-‧ days (the period depends on the local grower's past experience and assessment) a great deal of attention is paid to the drying figs: sensory assessment of the degree and uniformity of ripening, health status and organolepetic and aesthetic qualities, in order to arrive at a final product that is suitable for consumption and subsequent processing (for example, in the first few days the figs must be turned by hand at least twice a day to allow uniform drying; figs without stalks, those with marks from burning by the sun and so on are discarded
Uwzględniając uzgodnienia dotyczące płatności pomocy na uprawę winogron przeznaczonych do produkcji suszonych winogron, określonej w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, oraz pomocy produkcyjnej w odniesieniu do suszonych fig, określonej w art. ‧ tego rozporządzenia, dostęp do uzgodnień dotyczących składowania powinien ograniczać się do organizacji producentów oraz, w przypadku nieprzetworzonych suszonych winogron, do przetwórców, zakładając, że organizacje producentów oraz przetwórców podejmują się wprowadzania do obrotu i/lub składowania tych nieprzetworzonych produktówWhereas, having regard to the arrangements for the payment of the aid for the cultivation of dried grapes referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ and the production aid for dried figs referred to in Article ‧ of that Regulation, access to the storage arrangements should be restricted to producer organisations and, in the case of unprocessed dried grapes, to processors, given that the marketing and/or storage of these unprocessed products are undertaken by producer organisations and processors
Figa z makiem!You' il be lucky!
Pozwólcie mi podać tylko kilka krótkich przykładów: dotacje dla hodowli jedwabników, pszczelarstwa, upraw bawełny, roślin energetycznych, fig, konopii, gajów oliwnych, upraw ryżu i tytoniu.Let me just take a few brief examples: grants for silkworm breeding, bee-keeping, cotton farming, energy crops, figs, hemp, nuts, olive groves, rice cultivation, and tobacco.
Artykuł ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w zakresie cech charakterystycznych suszonych fig kwalifikujących się do pomocy w ramach systemu pomocy produkcyjnej ustanawia kryteria, które muszą spełniać produkty w celu kwalifikowania się do ceny minimalnej oraz wypłaty pomocyArticle ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the characteristics of dried figs qualifying for aid under the production aid scheme lays down the criteria which products must meet to benefit from the minimum price and payment of the aid
Nieprzetworzone suszone figi używane do produkcji past muszą być myte w ciepłej wodzie oraz suszone ciepłym powietrzemThe unprocessed dried figs used in the production of pastes must have been washed in hot water and dried in hot air
Właściwe organy każdego Państwa Członkowskiego zapewniają, że przywożone suszone figi, orzechy laskowe i pistacje wymienione ust. ‧, pochodzące lub wysyłane z Turcji, podlegały kontroli dokumentacji w celu zapewnienia, że spełnione zostały wymagania dotyczące świadectwa zdrowia i wyników pobierania próbek określone w ustThe competent authorities in each Member State shall ensure that imported dried figs, hazelnuts and pistachios, as mentioned in paragraph ‧, originating in or consigned from Turkey are subject to documentary checks to ensure that the requirement for the health certificate and sampling results referred to in paragraph ‧ are complied with
Pasty figowe są otrzymywane z nieprzetworzonych suszonych fig odpowiadających cechom charakterystycznym określonych w załączniku ‧ z wyjątkiem wielkości, która może być mniejszaFig pastes are obtained from unprocessed dried figs corresponding to the characteristics set out in Annex ‧ with the exception of size, which may be smaller
Nazwa handlowa okowity z owoców zawiera wyraz okowita wraz z nazwą owocu, jagody lub warzywa, na przykład: okowita z wiśni lub kirsch, okowita ze śliwek lub śliwowica, okowita z mirabelek, z brzoskwiń, z jabłek, z gruszek, z moreli, z fig, z owoców cytrusowych, z winogron, lub z innych owocówThe sales denomination of fruit spirit shall be spirit preceded by the name of the fruit, berry or vegetable, such as: cherry spirit or kirsch, plum spirit or slivovitz, mirabelle, peach, apple, pear, apricot, fig, citrus or grape spirit or other fruit spirits
Półgodzinne tete- a- tete z figamiHalf hour' s " tìte- á- tìte " about knickers
mieszanki orzechów lub suszonych owoców objęte kodem CN ‧ i zawierające figi, orzechy laskowe lub pistacjemixtures of nuts or dried fruits falling within CN code ‧ and containing figs, hazelnuts or pistachios
Drobne owoce i owoce jagodowe: porzeczki czerwone i białe, maliny, figi itp. (z wyjątkiem truskawek, melonów i ananasów: pozycje ‧, ‧ iSmall fruit and berries: red and white currants, raspberries, figs, etc. (not including strawberries, melons and pineapples: headings ‧, ‧ and
Artykuł ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w zakresie cech charakterystycznych suszonych fig kwalifikujących się do pomocy w ramach systemu pomocy produkcyjnej [‧] ustanawia kryteria, które muszą zostać spełnione przez przetwory, do celów korzystania z ceny minimalnej oraz wypłaty pomocyArticle ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ as regards the characteristics of dried figs qualifying for aid under the production aid scheme lays down the criteria which products must meet to benefit from the minimum price and payment of the aid
Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wprowadził system składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig w okresie dwóch ostatnich miesięcy roku gospodarczego dla tych produktówArticle ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ introduces storage arrangements for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs during the final two months of the marketing years of those products
W przypadku suszonych fig przetwórcy mogą przedłożyć trzy wnioski na każdy rok gospodarczyIn the case of dried figs, processors may submit three aid applications for each marketing year
Jabłka, pigwy, gruszki, brzoskwinie, figi, winogrona i ich pulpyApples, quinces, pears, peaches, figs, grapes and pulps thereof
Państwa Członkowskie zobowiązują się do wyrywkowego pobierania próbek i analizy przesyłek suszonych fig, orzechów laskowych i pistacji pochodzących lub wysyłanych z Turcji w celu określenia poziomu aflatoksyny B‧ i aflatoksyny całkowitej oraz powiadamiają Komisję o wynikachMember States shall undertake at random sampling and analysis of the consignments of dried figs, hazelnuts and pistachios originating in or consigned from Turkey for aflatoxin B‧ and total aflatoxin and shall inform the Commission of the results
Euro za tonę netto nieprzetworzonych suszonych figEUR ‧ per tonne net for unprocessed dried figs
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych figCOMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
EUR za tonę netto nieprzetworzonych suszonych figEUR ‧,‧ per tonne net for unprocessed dried figs
Gdzie są figi?Because I want some figs!
Showing page 1. Found 385 sentences matching phrase "figa (owoc)".Found in 0.252 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.