Translations into English:

  • figs   

Example sentences with "figa (owoc)", translation memory

add example
pl Produkty pochodne orzechów fig i orzechów ziemnych o cząstkach małych rozmiarów
en Products derived from nuts, figs and groundnuts with small particle size
pl Ogólne zasady pobierania próbek owoców suszonych, z wyjątkiem fig
en General survey of the method of sampling dried fruit, with the exception of figs
pl ustalające pomoc do składowania nieprzetworzonych rodzynek i suszonych fig na rok gospodarczy
en fixing the storage aid for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs from the ‧/‧ marketing year
pl suszonych fig oznaczonych kodem CN
en to dried figs falling within CN code
pl figi ze skórką, które zostały poddane procesowi gotowania: ciemnożółty
en figs with skin that have been cooked: dark yellow
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ stanowi, że dopłaty do przechowywania są przyznawane agencjom przechowującym za faktyczny czas przechowywania oraz za ilości sułtanek, koryntek i suszonych fig zakupionych zgodnie z ust. ‧ wymienionego artykułu
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ provides that storage aid is to be granted to storage agencies for the actual duration of storage and for the quantities of sultanas, currants and dried figs that they buy in accordance with paragraph ‧ of the said Article
pl Co cię opętało, by zrobić pudding z fig?
en What possessed you to make fig pudding?
pl Gmina Miejska zaangażowała dwie firmy, FIGA i Nortakst DA, tworzące komisję (zwane dalej FIGA/Nortakst), do przeprowadzenia nowej oceny wartości
en The two firms FIGA and Nortakst DA, forming a committee (hereinafter FIGA/Nortakst), were engaged by the Municipality to carry out a new value assessment
pl mieszanki orzechów lub owoców suszonych objęte kodem CN ‧, zawierające figi, orzechy laskowe lub pistacje
en mixtures of nuts or dried fruits falling within CN code ‧ and containing figs, hazelnuts or pistachios
pl Zasady pobierania próbek i przyjęcia są takie same jak w przypadku fig suszonych, orzechów ziemnych i orzechów (D.‧ i D
en Method of sampling and acceptance as for dried figs, groundnuts and nuts ((D.‧ and D
pl Jabłka, pigwy, gruszki, brzoskwinie, figi, winogrona i ich pulpy
en Apples, quinces, pears, peaches, figs, grapes and pulps thereof
pl Pozwólcie mi podać tylko kilka krótkich przykładów: dotacje dla hodowli jedwabników, pszczelarstwa, upraw bawełny, roślin energetycznych, fig, konopii, gajów oliwnych, upraw ryżu i tytoniu.
en Let me just take a few brief examples: grants for silkworm breeding, bee-keeping, cotton farming, energy crops, figs, hemp, nuts, olive groves, rice cultivation, and tobacco.
pl Oczywiście, nie masz pracy... więc, proszę pana, dostaniesz figę z makiem
en Yeah, of course.You have no job. You, mister, are not getting any of this
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje, że pomoc do składowania jest przyznawana agencjom składu za ilości sułtanek, suszonych winogron i suszonych fig, które zakupiły, i za faktyczny okres przechowywania
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ provides for aid to be granted to storage agencies for the quantities of sultanas, currants and dried figs that they buy in and for the actual duration of storage
pl EUR za tonę netto nieprzetworzonych suszonych fig
en EUR ‧,‧ per tonne net for unprocessed dried figs
pl Produkty pochodne z fig suszonych składające się z drobnych cząstek
en Products derived from dried figs with small particle size
pl dni od dnia, w którym wniosek, włącznie ze wszelkimi informacjami na mocy art. ‧ i ‧ niniejszego rozporządzenia, został złożony, w przypadku pomidorów, brzoskwiń, gruszek i suszonych fig
en days after the date on which the application, including all the information required under Articles ‧ and ‧ of this Regulation, is submitted, in the case of tomatoes, peaches, pears and dried figs
pl suszone figi objęte kodem CN
en dried figs falling within CN code
pl Właściwe organy w każdym z Państw Członkowskich podejmują się losowego pobierania próbek z przesyłek suszonych fig, orzechów laskowych, pistacji oraz niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysyłanych z Turcji do analizy aflatoksyny B‧ i całkowitej zawartości aflatoksyny
en The competent authorities in each Member State shall undertake at random sampling of the consignments of dried figs, hazelnuts and pistachios and certain products derived thereof originating in or consigned from Turkey for analysis of aflatoxin B‧ and total aflatoxin
pl Należy zatem ustalić cenę skupu na rok gospodarczy ‧/‧ dla suszonych winogron na podstawie rozwoju cen światowych, a dla suszonych fig na podstawie ceny minimalnej ustanowionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustalającym, na rok gospodarczy ‧/‧, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig
en The buying-in price should therefore be set for the ‧/‧ marketing year on the basis, for dried grapes, of the evolution in world prices and, for dried figs, of the minimum price laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
pl Jednak w przypadku suszonych fig przeznaczonych do produkcji pasty figowej, poziom ten może sięgnąć nawet ‧ % ilości pierwotnie ustanowionych w umowie między producentem i przetwórcą
en However, for dried figs intended for the production of fig pastes, that percentage may be up to ‧ % of the quantities originally stipulated in the contract between the producer and the processor
pl pod tabelą (Fig. ‧), dodaje się akapit w brzmieniu
en below the table (Fig. ‧), the following subparagraph shall be added
pl orzechy laskowe, figi i pistacje, przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki, objęte kodem CN
en hazelnuts, figs and pistachios, prepared or preserved, including mixtures falling within CN code
pl Nieprzetworzone suszone figi zostały otrzymane z dojrzałych owoców odmian Ficus carica domestica L. suszonych naturalnie
en Unprocessed dried figs shall have been obtained from ripe fruit of varieties of Ficus carica domestica L. dried naturally
pl W przypadku fig suszonych, orzechów ziemnych i orzechów poddanych sortowaniu lub innej obróbce fizycznej
en For dried figs, groundnuts and nuts subjected to a sorting or other physical treatment
Showing page 1. Found 385 sentences matching phrase "figa (owoc)".Found in 0.262 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.