Translations into English:

  • figs   

Example sentences with "figa (owoc)", translation memory

add example
Kryteria ustalające cenę, po której agencje składujące skupują nieprzetworzone suszone figi i nieprzetworzone suszone winogrona zostały ustalone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, a warunki, na jakich agencje składu nabywają i zarządzają produktami zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig [‧]The criteria for setting the price at which storage agencies buy in unprocessed dried figs and unprocessed dried grapes are laid down in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ and the conditions on which the storage agencies buy in and manage the products are laid down in Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧ as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
EUR za dzień za tonę netto dla suszonych figfor dried figs: EUR ‧,‧ per day and per tonne
W przypadku fig suszonych poddanych sortowaniu lub innej obróbce fizycznejFor dried figs subjected to a sorting or other physical treatment
w przypadku nieprzetworzonych suszonych fig, spełniać minimalne wymagania ustanowione w załączniku ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ i muszą mieć wielkość co najmniej: ‧ owoców/kg do końca roku gospodarczego ‧/‧ oraz ‧ owoców/kg w następnych latachin the case of unprocessed dried figs, meet the minimum requirements laid down in Annex ‧ to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ and have a minimum size of ‧ fruits per kg up to the end of the ‧/‧ marketing year and ‧ fruits per kg for subsequent marketing years
Metoda pobierania próbek fig suszonych, orzechów ziemnych i orzechów (partie ‧ tonMethod of sampling for dried figs, groundnuts and nuts (lots ≥ ‧ tonnes
W zależności od wielkości figi są sklasyfikowane w trzech kategoriachthe figs are sorted by size as follows
Niezawierające śliwek lub figNot containing prunes or figs
CPA ‧.‧.‧: Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęceCPA ‧.‧.‧: Women’s and girls’ singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, of textile fabric not knitted or crocheted
Część D załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona, tak aby dotyczyła tylko procedury pobierania próbek fig suszonych, która powinna pozostać bez zmian, natomiast nowa procedura pobierania próbek orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych), innych nasion oleistych, pestek moreli i orzechów z drzew orzechowych powinna być przewidziana w oddzielnej części załącznikaPart D of the Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧ should therefore be amended accordingly to provide only for the sampling procedure for dried figs which should remain unchanged and the new sampling procedure for groundnuts (peanuts), other oilseeds, apricot kernels, tree nuts should be provided in a separate Part of the Annex
Rozważne białe bawełniane figi, RebeccaSensible white cotton briefs, Rebecca
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie zaległych wydatków na interwencje dotyczące suszonych winogron zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz na środki interwencyjne dotyczące fig nieprzetworzonych (przechowywanieThis appropriation is intended to cover outstanding expenditure on intervention for dried grapes, in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and intervention measures for non-processed figs (storage
W celu ochrony zdrowia publicznego konieczne jest, aby przesyłki suszonych fig, orzechów laskowych i pistacji pochodzące lub wysyłane z Turcji, przywożone do Wspólnoty Europejskiej, zostały poddawane wyrywkowemu pobieraniu próbek i analizie w celu ustalenia poziomu aflatoksyny przez właściwy organ importującego Państwa CzłonkowskiegoIt is necessary in order to safeguard public health that consignments of dried figs, hazelnuts and pistachios originating in or consigned from Turkey, imported into the European Community, are subjected to random sampling and analysis for their aflatoxin level by the competent authority of the importing Member State
nieprzetworzone suszone figi sprzedawane są do szczególnych zastosowań przemysłowych, które zostaną określone w ogłoszeniu o przetarguunprocessed dried figs shall be sold for a specific industrial use, to be specified in the notice of invitation to tender
Wycena firm FIGA i Nortakst DAThe valuation from FIGA and Nortakst DA
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalające na rok gospodarczy ‧/‧ kwotę pomocy do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych figCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the storage aid for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
Fig, osłaniaj!Fig, cover the rear!
Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mangoDates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes
pomoc produkcyjna suszonych fig określona w art. ‧c rozporządzenia (WE) nr ‧ wynosi ‧ EUR za tonę nettothe production aid for dried figs referred to in Article ‧c of Regulation (EC) No ‧ shall be EUR ‧ per net tonne
Termin operacyjny dotyczący kursu wymiany mającego zastosowanie do pomocy dla organizacji producentów pomidorów, brzoskwiń i gruszek, określonych w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, oraz pomocy produkcyjnej w odniesieniu do suszonych fig i śliwek, określonych w art. ‧a ust. ‧ tego rozporządzenia, przypada na pierwszy dzień miesiąca, w którym przetwórca odbiera produktyThe operative event for the conversion rate applicable to the aid to producer organisations referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ for tomatoes, peaches and pears and the production aid for dried figs and prunes as referred to in Article ‧a of that Regulation shall fall on the first day of the month in which the processor takes over the products
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalające na rok gospodarczy ‧/‧ cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych figCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ setting, for the ‧/‧ marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
Oprócz tej cechy figi te mają jeszcze inne właściwości fenologiczne i organoleptyczne, wśród których najważniejsze to duża zawartość cukrów, zdatność do przechowywania i łatwość przetwarzania zgodnie z różnorakimi przepisami tradycyjnymiTo this are added other phenological and organolepetic characteristics, including the high sugar content, ease of preservation and high suitability for being processed using various traditional methods
Jeżeli cena minimalna, która ma zostać wypłacona na rzecz producentów śliwek lub suszonych fig, nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie ‧ dni przed terminem przewidzianym w ust. ‧ lit. d), ten termin zostaje odroczony do piętnastego dnia następującego po dacie rzeczywistej publikacjiIf the minimum price to be paid to producers for prunes or dried figs has not been published in the Official Journal of the European Union by ‧ days before the date provided for in paragraph ‧(d), that date shall be postponed until the fifteenth day following the date of actual publication
Sezon się skończył.Wiec kiedy figa umiera, pokazuje swoje szkarłaty w purpurowym rozcięciuThat' s how the fig dies, showing her crimson through the purple slit
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z interwencją dotyczącą suszonych winogron zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz specjalnych instrumentów interwencyjnych dotyczących nieprzetworzonych fig (składowanieThis appropriation is intended to cover expenditure on intervention for dried grapes, in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and intervention measures for non-processed figs (storage
Niniejszą metodę pobierania próbek stosuje się do celów urzędowej kontroli najwyższych dopuszczalnych poziomów ustanowionych dla aflatoksyny B‧ i sumy aflatoksyn w figach suszonychThis method of sampling is of application for the official control of the maximum levels established for aflatoxin B‧ and total aflatoxins in dried figs
Showing page 1. Found 385 sentences matching phrase "figa (owoc)".Found in 0.648 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.