Translations into English:

  • Baltic States   

Example sentences with "baltiska staterna", translation memory

add example
sv Vi är en politisk rörelse som alltid stått på demokratins och de mänskliga rättigheternas sida när diktatorer kommit till makten efter andra världskriget, oavsett om detta har skett i de baltiska staterna, i Central- och Östeuropa eller i de sydeuropeiska länderna Portugal, Spanien och Grekland.
en We are a political movement that has always been on the side of democracy and human rights, whether in the Baltic states, in Central and Eastern Europe or in the countries of Southern Europe in which dictators came to power after the Second World War, namely Portugal, Spain and Greece.
sv Ryssland har officiellt förnekat att Stalin angrep Polen 1939, att folkmord begicks i Katyn och att Sovjetunionen ockuperade de baltiska staterna.
en Russia has officially denied that Stalin attacked Poland in 1939, that genocide was committed in Katyn and that the USSR occupied the Baltic states.
sv Som Jürgen Schröder med rätta säger har fransmännen en naturlig samhörighetskänsla med Kanada, liksom irländarna, och med utvidgningen vid horisonten har även människorna i Polen och de baltiska staterna många släktingar i och anknytningar till Kanada.
en As Mr Schröder, rightly says, the French have a natural affinity to Canada, the Irish also, and when with enlargement on the horizon, the Poles and the Baltic States too have many relatives and many connections with Canada.
sv Särskilda frågor som rör de baltiska staterna
en Specific issues in relation to the Baltic States
sv Parlamentet gav prov på rättvisa såtillvida som det med rätta ansåg att vodka, en alkoholhaltig dryck som traditionellt produceras i Polen, Sverige, Finland och i de baltiska staterna, förtjänar rättsligt skydd på samma sätt som andra spritdrycker med skyddad ursprungsbeteckning såsom gin, whisky eller konjak.
en It displayed fairness inasmuch as it rightly considered that vodka, an alcoholic beverage traditionally produced in Poland, Sweden, Finland and in the Baltic States, deserves legal protection in the same way as other spirits with protected designation of origin such as gin, whisky or brandy.
sv Det var inte Förenta staterna som gjorde detta, utan de modiga männen och kvinnorna i Polen. Det var de, ungrarna, och folket i de baltiska staterna, som besegrade kommunismen, inte amerikanerna, och detta måste tydligare än någonsin sägas i kammaren, med tacksamhet till ledamöterna från dessa länder som företräder de nya demokratierna.
en I do not, Mr President, share your view that it was the United States of America that defeated Communism or helped to overcome it in Eastern Europe; it was not the United States that did that, but the courageous men and women in Poland; it was they, the Hungarians, and the people in the Baltic States, who defeated Communism, not the Americans, and that, more than ever, needs to be said in this House, with gratitude to the Members from those countries, who represent the new democracies.
sv Säkert råder det heller ingen tvekan om att omfattningen och intensiteten i samarbetet kan komma att växa snabbt i och med att de baltiska staterna ansluter sig till EU och att chanserna ökar för att bygga ut förbindelserna med framför allt Ryssland.
en There can also surely be no dispute about the fact that the accession of the Baltic States to the European Union will be able to rapidly extend cooperation and move it up a gear, and that there will be greater opportunities for developing relations with Russia.
sv För det andra vill jag också fråga er med anledning av Visegradstaterna om ni egentligen utgår från ett bestämt antal stater eller bara från Visegradstaterna, eller om ni t.ex. också betraktar Slovenien och de baltiska staterna som möjliga medlemskandidater?
en Secondly, as far as the Visegrad States are concerned, whether you are already thinking in terms of a particular number of States or of the Visegrad States alone, or whether for example you also regard Slovenia and the Baltic States as possible candidates for accession.
sv Europaparlamentet föreslår att Ryssland tar bort från sin gällande socialförsäkringslagstiftning beskrivningen av de baltiska staterna som ett område i vilket ryska soldater ännu idag kan användas och skadas i militära strider
en Suggests that Russia delete from its existing social security legislation the reference to the Baltic States as an area where the Russian military may, even now, be deployed and harmed in armed action
sv De länder som inte vill ha kostsamma och komplicerade föreskrifter, såsom Polen, Storbritannien och de baltiska staterna, måste till viss del kunna styra lagstiftningsförfarandet.
en Countries which do not want costly and complex regulations, such as Poland, the United Kingdom and the Baltic States, must be allowed to retain some degree of ability to control the legislative process.
sv De baltiska staterna har drabbats hårt av den finansiella krisen.
en The Baltic States were dealt a painful blow by the financial crisis.
sv Just de tre baltiska staterna skulle som Europeiska unionens medlemmar vara potentiella partner i ett gränsöverskridande samarbete mellan Europeiska unionen och Ryska federationen.
en It is precisely the three Baltic states which would as members of the European Union be potential partners in cross-border cooperation between the European Union and the Russian Federation.
sv Från och med den 21 december kommer det att vara möjligt att resa från till exempel Iberiska halvön till de baltiska staterna och från Grekland till Finland utan gränskontroller.
en From 21 December onwards, travel will be possible from, for example, the Iberian Peninsula to the Baltic States and from Greece to Finland without border checks.
sv Jag vill dock betona att ordförandeskapet inte låter något tillfälle gå sig ur händerna att fästa medlemsstaternas uppmärksamhet på att de ännu inte avrundade ratifikationsprocedurerna för diverse överenskommelser, inklusive de med de baltiska staterna, måste påskyndas.
en I should point out that the presidency loses no opportunity of reminding Member States of the need to speed up the procedures for ratifying the various agreements which have not yet been completed, including those with the Baltic states.
sv Avtalet ingicks trots invändningar från de baltiska staterna och trots kommentarer från ryska generaler om de potentiella möjligheterna med dessa fartyg, som saknades i kriget med Georgien.
en The agreement was concluded despite objections by the Baltic States and comments by Russian generals about the potential of these ships, which was lacking in the war with Georgia.
sv - (ET) Jag är övertygad om att ingen här i kammaren - inte ens de som har något bättre att göra för tillfället - skulle tolerera det som hände för 60 år sedan i de baltiska staterna, när närmare 100 000 människor, mest kvinnor och barn, deporterades till Sibirien.
en - (ET) I am certain that no one in this hall - not even those who have something better to do at the moment - would condone what took place 60 years ago in the Baltic States, when nearly 100 000 people, mostly women and children, were deported to Siberia.
sv När vi diskuterar standarder för energieffektivitet i byggnader är det på sin plats att påpeka ett problem som är gemensamt för Litauen, alla de baltiska staterna och några av de andra nya EU-medlemsstaterna.
en When discussing standards of energy efficiency in buildings, it is worth underlining a problem common to Lithuania, all of the Baltic countries and some of the other new EU Member States.
sv Sålunda skulle hela den här stora frågan få mer fart och inte minst av den anledningen att Polens och de baltiska staternas anslutning även för med sig ett ökat tryck inom EU på att förbättra den nordliga dimensionens struktur.
en In this way this whole great idea would gain extra momentum, and not least because the accession of Poland and the Baltic countries to the EU will create more pressure to improve the structure of this Northern Dimension.
sv Angående: Nytt interrailkort från de europeiska järnvägarna och uteslutning av de baltiska staterna, Nordirland och de framtida EU-staterna i västra Balkanområdet
en Subject: Renewal of InterRail passes for European railways and exclusion of the Baltic States, Northern Ireland and the future EU countries in the western Balkans
sv Andra länder har järnvägar och eventuella biltåg, men våra tre baltiska stater har inte detta ännu.
en Other countries have railways and possibly motorail trains, but our three Baltic States do not have this yet.
sv Inte bara den återhämtningsplan och den andra strategiska energiöversyn som tagits fram av kommissionen, utan också det här betänkandet inger förhoppningar om att det kommer att finnas en enhetlig europeisk energipolitik och det inkluderar en förhoppning om att de isolerade energiöarna i Europa till slut kommer att försvinna - alltså även de baltiska staterna.
en Not only the recovery plan and the Second Strategic Energy Review prepared by the Commission but also this report all give us hope that there will be a unified European energy policy, and that includes the hope that the isolated energy islands of Europe will at last be eliminated, including that of the Baltic States.
sv Det projekt som går snabbast framåt i de baltiska staterna är Estlink-projektet.
en In the Baltics, the project moving forward is the Estlink project.
sv Jag anser att de baltiska staterna har drabbats av ytterst smärtsamma motgångar.
en I feel that the Baltic States have suffered the most painful blow.
sv Om en situation utvecklas under de kommande åren, där alla baltiska stater kan komma att, bedömda utifrån deras individuella förhållanden, vara lika redo för medlemskap, så ser jag inte varför de inte skulle kunna bli fullvärdiga medlemmar samtidigt.
en If a situation develops in the coming years where all Baltic countries can be judged on their individual merits to have the same state of readiness for membership, I do not see why they could not become full members at the same point in time.
sv Därför vill jag påpeka att den tyska regeringens tidigare beslut att bygga denna ledning under Östersjön, förbi Polen och de baltiska staterna, var dåligt.
en I would therefore quite particularly like to say that the previous German Government's decision to construct this pipeline under the Baltic Sea, bypassing Poland and the Baltic states, was a poor one.
Showing page 1. Found 81758 sentences matching phrase "baltiska staterna".Found in 14.023 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.