Translations into English:

  • Baltic States   

Example sentences with "baltiska staterna", translation memory

add example
sv Avtalet ingicks trots invändningar från de baltiska staterna och trots kommentarer från ryska generaler om de potentiella möjligheterna med dessa fartyg, som saknades i kriget med Georgien.
en The agreement was concluded despite objections by the Baltic States and comments by Russian generals about the potential of these ships, which was lacking in the war with Georgia.
sv Min grupp tror, i synnerhet med tanke på den ryska politiska och ekonomiska krisen, att vi behöver granska vår inställning avseende de baltiska staterna.
en My Group believes, especially in the context of the Russian political and economic crisis, that we need to review our position with regard to the Baltic States.
sv Den här veckan är det 60 år sedan hundratusentals medborgare i de baltiska staterna deporterades.
en This week marks the 60th anniversary of the deportation of hundreds of thousands of citizens from the Baltic states.
sv Herr ordförande! Alla de tre baltiska staterna har ansträngt sig och anstränger sig fortfarande hårt för att uppfylla de kriterier som medlemskapet i Europeiska unionen förutsätter.
en Mr President, all three Baltic countries have striven and at this very moment are striving hard to fulfil the criteria laid down for them for membership of the European Union.
sv Jag har gjort en detaljerad analys av de möjliga verkningarna för de baltiska staterna.
en I have made a detailed analysis of the possible effect on the Baltic States.
sv Jag förstår denna inställning bland ledamöterna från Central- och Östeuropa, särskilt de baltiska staterna som har fått lida mycket av den ryska dominansen i form av Sovjetunionens kontroll och ett hårt och förtryckande system som nu lyckligtvis inte längre finns.
en I understand the attitude of our fellow Members from Central and Eastern Europe and the Baltic states in particular, who have suffered a great deal from Russian domination in the form of Soviet control and a harsh and oppressive system, which has now happily faded away.
sv Det är också mycket väsentligt att skyddet av Östersjön tas upp när Europeiska unionen inleder medlemskapsförhandlingar med Polen och de baltiska staterna.
en It is, furthermore, absolutely essential that the protection of the Baltic sea gains prominence when the EU begins negotiating membership with Poland and the Baltic countries.
sv Sedan den 1 maj har Ryssland gäckat oss och vägrat att ta emot varor från Polen som hämnd för att vissa medlemsstater, som t.ex. de baltiska staterna, har vägrat att ta emot ryska importvaror som inte uppfyllde de hygieniska krav som har fastställts av EU.
en Since 1 May, Russia has been playing games and not accepting goods from Poland in retaliation for the refusal by certain countries, such as the Baltic countries, to accept Russian imports because they failed to meet the sanitary requirements laid down by the EU.
sv Jag samtycker till de idéer som nämns om att genomföra nya förbindelser och därför uppmanar jag er att stödja projektet med europeiska järnvägskorridorer för konkurrenspräglade godstransporter. Det skulle innebära en förbindelse mellan de baltiska staterna som nämns och andra västeuropeiska länder och att ett mervärde skapas för hela gemenskapen.
en I agree with the ideas mentioned on the realisation of additional links and I therefore urge you to support the European rail corridor project for the competitive transportation of freight, which would allow the Baltic States mentioned to be linked to other Western European countries and would allow the creation of added value for the entire Community.
sv – Fru talman, mina damer och herrar, européer! För lite mer än 20 år sedan gjorde Europaparlamentet ett uttalande där man fördömde Sovjets ockupation av de baltiska staterna och krävde frihet för oss.
en – Madam President, ladies and gentlemen, fellow Europeans, a little more than 20 years ago, the European Parliament passed a declaration that condemned the occupation of the Baltic States by the Soviet Union and demanded our freedom.
sv Oaktat den politiska utvecklingen – med de baltiska staternas anslutning till EU – utgör dessa länders energisystem fortfarande en del av det ryska energisystemet.
en Despite political developments, with the Baltic States' accession to the EU, those countries' energy systems still form part of the Russian energy system.
sv Herr talman, herr Kelam, ledamöterna från de baltiska staterna, mina damer och herrar! I dag högtidlighåller vi särskilt minnet av fördrivningarna och massdeportationerna från de baltiska staterna.
en Mr President, Mr Kelam, Members from the Baltic States, ladies and gentlemen, today we are, in particular, commemorating the expulsions and mass deportations from the Baltic States.
sv Jag hoppas att kommissionen överväger detta förslag och tackar Guy Verhofstadt som föreslog att vi i framtiden skulle kunna sitta ned och lugnt diskutera hur vi kan hjälpa staterna i Östeuropa, de baltiska staterna, eftersom arbetslösheten verkligen ...
en I would like the European Commission to bear this proposal in mind and thank Mr Verhofstadt who suggested that, in future, we might be able to sit down and calmly discuss how we can help the states of Eastern Europe, the Baltic States, as unemployment really ...
sv Vi kan emellertid inte dölja vår oro i samband med vad som har hänt de senaste dagarna i förbindelserna mellan Ryssland och de baltiska staterna, särskilt Estland.
en We cannot, however, conceal our concern in connection with what has been happening in recent days in relations between Russia and the Baltic States, and Estonia in particular.
sv – Herr kommissionär! Ni känner till att vårt parti, Greklands kommunistparti, vid ett flertal tillfällen har tagit upp problemet med den rysktalande minoritetens rättigheter i de baltiska staterna.
en – Commissioner, you know that our party, the Communist Party of Greece, has raised the problem of the rights of the Russian-speaking minority in the Baltic States on numerous occasions.
sv I detta sammanhang är det också viktigt att se de baltiska staterna som tre separata stater och att de behandlas som sådana.
en In this respect it is important to view the Baltic States as three separate States and to treat them as such.
sv Slutligen vill jag säga till mina kolleger i öst, särskilt i de baltiska staterna, att det inte längre är 1938 utan 2008.
en Finally, I say to my counterparts in the East, particularly in the Baltic States, we are no longer in 1938 but in 2008.
sv EESK förespråkar i synnerhet effektiva åtgärder för att ansluta perifera delar av EU, särskilt de baltiska staterna, till den inre marknaden för energi och säkerställa en tillfredsställande och diversifierad energiförsörjning
en The EESC expresses its particular support for efficient measures to connect isolated parts of the Union, especially the Baltic States, to the common energy market and ensure a sufficient and diverse energy supply
sv Jag välkomnar anslutningen av de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen, samt Polen, Ungern, Slovakien, Slovenien och öarna Cypern och Malta den 1 maj 2004.
en . (DE) I welcome the accession, on 1 May 2004, of the Baltic States of Estonia, Latvia, Lithuania, as well as of Poland, Hungary, Slovakia, Slovenia and the islands of Cyprus and Malta.
sv Om två dagar, den 6 december, kommer ett möte mellan Nicolas Sarkozy och stats- och regeringscheferna för Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, de baltiska länderna samt Rumänien och Bulgarien att äga rum i Gdansk.
en In two days' time - on 6 December - a meeting is scheduled to take place in Gdansk between Mr Sarkozy and the Heads of State or Government of Poland, the Czech Republic, Hungary, Slovakia and the Baltic countries, as well as Romania and Bulgaria.
sv Vi noterar dock den oro som Ryssland uttryckt angående kränkningar av mänskliga rättigheter i EU, framför allt när det gäller ryskspråkiga minoriteter i de baltiska staterna.
en However, we take note of the concerns expressed by Russia regarding infringements of human rights in the EU, especially with regard to Russian-speaking minorities in the Baltic States.
sv Säkert råder det heller ingen tvekan om att omfattningen och intensiteten i samarbetet kan komma att växa snabbt i och med att de baltiska staterna ansluter sig till EU och att chanserna ökar för att bygga ut förbindelserna med framför allt Ryssland.
en There can also surely be no dispute about the fact that the accession of the Baltic States to the European Union will be able to rapidly extend cooperation and move it up a gear, and that there will be greater opportunities for developing relations with Russia.
sv Europa måste delta i förnyelsen av den historiska sanningen i de ockuperade baltiska staterna och på andra håll i Östeuropa.
en Europe must participate in the renewal of historical truth in the occupied Baltic States and elsewhere in eastern Europe.
sv Ryssland har officiellt förnekat att Stalin angrep Polen 1939, att folkmord begicks i Katyn och att Sovjetunionen ockuperade de baltiska staterna.
en Russia has officially denied that Stalin attacked Poland in 1939, that genocide was committed in Katyn and that the USSR occupied the Baltic states.
sv När det aktuella protokollet väl hade godkänts, aktualiserades alla fiskeavtal med de baltiska staterna i enlighet med rådets förhandlingsdirektiv.
en Once approved the present Protocol should bring up to date all the fishing agreements with the Baltic States in accordance with the Council's negotiating guidelines.
Showing page 1. Found 81758 sentences matching phrase "baltiska staterna".Found in 4.929 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.