Translations into English:

  • Baltic States   

Example sentences with "baltiska staterna", translation memory

add example
sv Vi får heller inte glömma de stormar som spred förödelse i de baltiska staterna och i Sverige i januari i år.
en We should also not forget the windstorms that left a trail of destruction in the Baltic States and Sweden in January of this year.
sv Jag vill helt kort bara ta upp en aspekt. - Det gladde mig att föredraganden betonade att, trots liberaliseringen av marknaden för järnvägsfrakttransporter, är EU:s gränsstater, som till exempel de baltiska staterna, verkligen beroende av fraktkunderna och i vårt fall innebär detta vanligtvis Ryssland.
en In my own brief comments I would like to touch on just one aspect - I was pleased to see that the report stressed that, despite the liberalisation of the rail freight transport market, the European Union's border states, such as the Baltic States, in reality depend on freight customers, and in our case this usually means Russia.
sv Det gäller särskilt för de tre baltiska staterna, som i jämförelse med alla andra kandidater var starkast pressade in i de totalitära strukturerna i f.d. Sovjetunionen.
en This is especially true for the three Baltic states which, compared with all of the other candidates, were forced to a far greater degree into the totalitarian structures of the former Soviet Union.
sv Vi bör särskilt betänka att denna resolution skriftligen stärker vår förståelse av den sovjetiska ockupationen av de baltiska staterna och av det förtryck som det stalinistiska Sovjet utövade i Öst- och Centraleuropa.
en We should note in particular that this resolution consolidates, in written fashion, an understanding of the Soviet occupation of the Baltic states and the Stalinist Soviet Union’s dictatorship in eastern and central Europe.
sv Herr talman! I sin dialog med Ryssland påpekar rådet regelbundet att de baltiska staterna, såsom medlemsstater i EU, givetvis har uppfyllt Köpenhamnskriterierna och att behandlingen av den ryska minoriteten därför också är förenlig med tillämpliga standarder i internationell rätt, särskilt Europarådets och OSSE:s rekommendationer, och att vägen mot naturalisation och fullständiga medborgerliga rättigheter ligger öppen för den ryska minoriteten.
en Mr President, in its dialogue with Russia the Council regularly points out that, as Member States of the European Union, the Baltic States have of course satisfied the Copenhagen criteria and that the treatment of the Russian minority is therefore also consistent with the relevant standards of international law, especially the Council of Europe and OSCE recommendations, and that the way to naturalisation and obtaining full civil rights is open to the Russian minority.
sv Jag vill tacka alla tidigare och nuvarande ledamöter av Europaparlamentet som på ett modigt sätt uttryckte sin solidaritet med de tre baltiska staterna.
en I would like to thank all previous and current Members of the European Parliament who courageously expressed solidarity with the three Baltic nations.
sv Trots att de baltiska staterna upprepade gånger har uttryckt sin oro har EU:s tjänstemän och institutioner inte på något sätt agerat för att hindra Frankrikes delaktighet i en militär uppgörelse med Ryssland.
en Although the Baltic nations have repeatedly expressed their concerns, European Union officials and institutions have not responded in any way to prevent French involvement in a military transaction with Russia.
sv Nord Stream kommer att isolera Polen, de baltiska staterna och Ukraina. South Stream kommer att spela samma roll när det gäller Turkiet, Sydkaukasien och möjligtvis Rumänien, som nu kanske kringgås till fördel för Serbien.
en Nord Stream will isolate Poland, the Baltic States and Ukraine; South Stream will play the same role with respect to Turkey, the South Caucasus and, possibly, Romania, which may now be bypassed in favour of Serbia.
sv Med tanke på de särskilda förhållanden som råder i Östersjön kommer de arbeten som ska utföras att leda till en plötslig ökning av algbeståndet, vilket särskilt skulle kunna drabba Finland, Sverige och Tyskland och de baltiska staterna
en whereas the performance of works under the special conditions obtaining in the Baltic Sea will result in a sudden increase in the algae population which could pose a particular risk to Finland, Sweden, Germany and the Baltic States
sv Ordförandeskapet har därför största förtroende för att medlemsstater som ännu inte har avslutat ratifikationsproceduren för överenskommelserna med de baltiska staterna, vidtar nödvändiga åtgärder för att ändå göra det snart.
en So the presidency is confident that those Member States which have not yet completed the ratification procedure for the agreements with the Baltic states will take the necessary steps to do so speedily.
sv Europaparlamentet föreslår att Ryssland tar bort från sin gällande socialförsäkringslagstiftning beskrivningen av de baltiska staterna som ett område i vilket ryska soldater ännu idag kan användas och skadas i militära strider
en Suggests that Russia delete from its existing social security legislation the reference to the Baltic States as an area where the Russian military may, even now, be deployed and harmed in armed action
sv Kommissionens förordning (EG) nr ‧ av den ‧ juli ‧ om tillämpningsföreskrifter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter för den ordning som fastställs i avtalen om liberalisering av handelsutbytet mellan gemenskapen och de tre baltiska staterna
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for the application to milk and milk products of the arrangements provided for in the Association Agreements between the Community and the Baltic States
sv Ryssland har svårt att förstå att Estland och de andra baltiska länderna faktiskt är suveräna stater.
en Russia seems to find it hard to understand that Estonia and the other Baltic countries are actually sovereign states.
sv De flesta av dem, förutom de baltiska staterna, har redan nivåer som är högre än dessa satser.
en Most of them, except the Baltic States, are already at levels above those rates.
sv För länderna i Östeuropa, särskilt de baltiska staterna, är firandet av krigsslutet inte precis ett firande av frihet, med tanke på att befriarna var den sovjetiska militären, som inte började dra sig tillbaka förrän 1989.
en For the countries of Eastern Europe, especially the Baltic States, the celebration of the end of the war is not exactly a celebration of freedom, in light of the fact that the liberators were the Soviet military, which did not start to leave until 1989.
sv Riga i Lettland, som är de baltiska staternas centrum för teknik och miljöskydd, är den lämpligaste platsen för institutet.
en Riga in Latvia, as the Baltic States' centre of technology and environmental protection, is the most appropriate location for the institute.
sv De tre nya EU-medlemsstaterna och de baltiska staterna Litauen, Lettland och Estland har hittills stått utanför EU:s energisystem.
en Three new EU countries, the Baltic states Lithuania, Latvia and Estonia, have until now remained outside the European energy system.
sv Det viktiga är att de baltiska staterna, som medlemmar i EU, bör uppfylla relevanta bestämmelser, normer och regler i internationell rätt, framför allt dem som härrör från Europarådet och OSSE.
en The important thing is that, as Members of the European Union, the Baltic States should satisfy the relevant provisions, norms and rules of international law, of the Council of Europe and the OSCE in particular.
sv När det gäller el är de svagaste punkterna de baltiska staternas och Iberiska halvöns isolering.
en On electricity, looking at the weakest points, these are the isolation of Baltic countries and the Iberian Peninsula.
sv Europaparlamentet undviker åter att ta ställning mot det officiella återupplivandet av fascismen i de forna baltiska staterna, där nazismens samarbetsmän hyllas och minnesmärken reses till deras ära.
en The European Parliament is again failing to take a position on the official revival of fascism in the former Baltic States, where homage is being paid and monuments are being erected to Nazi collaborators.
sv Eftersom Estland har uppfyllt alla Maastrichtkriterierna i enlighet med artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och protokollet (nr 13) om konvergenskriterierna som bifogas fördraget, finns ingen anledning att fördröja denna baltiska stats införande av euron.
en Since Estonia has fulfilled all the Maastricht criteria laid out in Article 140 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and Protocol (No 13) on the convergence criteria annexed to the TFEU, there is no reason to delay this Baltic state's adoption of the euro.
sv Situationen för de mänskliga rättigheterna i dessa länder har förbättrats dramatiskt och i de baltiska staterna med uppbyggandet av blandekonomisystemet.
en The human rights situation in those countries has improved dramatically and in the Baltic States with the build-up of the mixed economic system.
sv Det gäller yttrandena beträffande alla tio medlemsansökningarna från Central- och Östeuropeiska länder, inbegripet de baltiska staterna, samt dokumentet om utvidgningens effekter på våra olika europeiska politiska områden, i synnerhet den gemensamma jordbrukspolitiken och regionalpolitiken i Europa.
en These will include the recommendations on all ten applications for membership from the countries of Central and Eastern Europe and the Baltic states and the report on the effects of enlargement on various policy areas, in particular the common agricultural policy and regional policy.
sv I detta sammanhang vill jag uppmärksamma det faktum att de tre baltiska staterna är totalt isolerade från EU:s el- och gasmarknad.
en In this connection, I should like to draw attention to the fact that the three Baltic States are totally isolated from the European Union’s electricity and gas market.
sv Varför måste mina landsmän fortfarande lyssna till Rysslands historia om att det faktiskt inte skedde någon ockupation av de baltiska staterna, att de baltiska staterna inte var ockuperade till följd av Hitler-pakten (Molotov-Ribbentrop-pakten) och att de baltiska staterna själva valde socialismen sommaren 1940?
en Why do my compatriots still need to listen to Moscow's story that there really was no occupation of the Baltic countries, that the Baltic countries were not occupied as a result of the Hitler (Molotov-Ribbentrop) pact, and that it was the socialist choice of the Baltic countries in the summer of 1940?
Showing page 1. Found 81758 sentences matching phrase "baltiska staterna".Found in 12.68 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.