Translations into English:

  • market competition   

Similar phrases in dictionary Thai English. (71)

กลยุทธ์ทางการตลาด
marketing strategy; market strategy
การแข่งขัน
tournament; contest; rivalry; match; competition
การตลาด
commercialization; marketing
การศึกษาตลาด
market research; market studies
การส่งเสริมการตลาด
market promotion; sales promotion; marketing campaign
ช่วงต่างทางการตลาด
marketing margins; marketing spreads
ตลาด
bazar; marketplace; bazaar; piazza; mart; mall; market place; Market; market; emporium;
ตลาดการเงิน
capital market; financial market
ตลาดไชยา
Talad Chaiya Town
ตลาดทุน
capital market
ตลาดร่วม
common markets; common market
ตลาดร่วมอเมริกากลาง
cacm; mercado comun centro americano; central american common market
ตลาดแรงงาน
labour market; labor market
ตลาดโลก
world markets; global market

Example sentences with "การแข่งขันทางการตลาด", translation memory

add example
th การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
en Using agricultural raw materials for producing non food products
th การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกัน
en Integration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
th วิธีการใช้ยา,ปุ๋ย,สารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆ
en Of drugs, fertilizers, pesticides or other agricultural chemicals
th ตัวสลับหน้าต่างผ่านทางการกดแป้น Alt-tab โดยใช้การพลิกหน้าต่างผ่านชั้นหน้าต่างName
en Alt-Tab window switcher flipping through windows on a stack
th การจัดการด้านการศึกษา ปกติใช้ในกรณีการศึกษาผู้ใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากครูพิเศษและจัดการการสื่อสารระบบทางไกลของนักเรียนผ่านทางการเขียน โสตทัศนูปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
en Supervised study, usually in the field of adult education, supported by tutors and an organization at a distance from the student communicating via written, audiovisual or electronic media
th หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทุกแพกเกจที่ปลายทาง ไม่ใช่เครือข่ายภายใน จะถูกส่งไปค้นหาเส้นทาง ผ่านทางการเชื่อมต่อ PPP ตามปกติ ควรจะเปิดใช้งาน
en If this option is enabled, all packets not going to the local net are routed through the PPP connection. Normally, you should turn this on
th ระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ
en International Information System for the Agricultural Sciences and Technology
th เฮ้ ไปดูถ่ายทอด การแข่งขันกันในครัวเหอะ
en Hey, let' s watch the game in the kitchen
th บริการ FTP อย่างเป็นทางการของ KDEName
en KDE Official FTP
th ผู้ดูแลอย่างเป็นทางการ
en Former maintainer
th สัตว์ให้ขน (เฉพาะสัตว์ที่ให้ขนในทางการค้า
en Restricted to animals the furs of which are used in commerce
th ฐานะทางการเงิน ใช้เฉพาะกับฟาร์ม และบริษัท
en Restricted to farm and enterprise level economy
th การฝึกอบรมทางการศึกษา
en In an educational sense
th เกมแข่งขันความเร็วName
en Racing Game
th ร่างกายของสัตว์ที่เตรียมส่งตลาดรวมถึงสัตว์ปีก
en Bodies of animals prepared for the market; includes poultry
th กลุ่มตลาดร่วมตอนใต้
en Southern common market
th ผู้เขียนและผู้ดูแลอย่างเป็นทางการ
en Author and former maintainer
th GenericName=วัดระยะทางการเคลื่อนที่ของเมาส์คุณ
en GenericName=Measure Your Desktop Mileage!
th การรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร ประมง อาหาร ป่าไม้และสังคมชนบท
en The assembling, coding and dissemination of recorded information on agriculture, fisheries, food, forestry and rural sociology
th ผลิตผลในสภาพดั้งเดิม หรือผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วเพื่อเตรียมสู่ตลาด
en Products in their original state or processed enough to be prepared for marketing
th องค์การความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
en United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Showing page 1. Found 22 sentences matching phrase "การแข่งขันทางการตลาด".Found in 0.254 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.